Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LOÉT BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU

Trần Đặng Xuân Tùng*, Lê Thị Bích Phượng*, Phạm Văn Phúc**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả điều trị phối hợp huyết tương giàu tiểu cầu trong chăm sóc tổn thương loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ).

Đối tượng và phương pháp: Đây là nghiên cứu loạt ca không đối chứng, chọn lựa những bệnh nhân ĐTĐ type 2 vết loét bàn chân trên 4 tuần, bệnh nhân sẽ được tách huyết tương giàu tiểu cầu tự thân ghép vào vết loét mỗi 2 tuần, thời gian theo dõi bệnh nhân liên tục trong 12 tuần.

Kết quả: 6/6 bệnh nhân nghiên cứu đều lành vết loét, với thời gian lành trung bình là 7,08 ± 2,1 tuần.

Kết luận: Phương pháp điều trị loét bàn chân ĐTĐ bằng huyết tương giàu tiểu cầu là hiệu quả và an toàn.

Từ khóa: Huyết tương giàu tiểu cầu, đái tháo đường, loét bàn chân.

ABSTRACT :

Purposes: This research is evaluation the effective of Platelet Rich Plasma for Treatment of Nonhealing Diabetic Foot Ulcer.

Subjects and Methods: A Case Report, the nonhealing diabetic foot ulcers in 4 weeks. Autologous Platelet Rich Plasma (PRP) is for application to soft tissue wounds each 2 week, the patient were evaluated biweekly for 12 weeks.

Results: 6/6 cases was healing, the mean heling time is 7.08 ± 2.1weeks.

Conclusion: The autologous PRP is effected and safety in traitment of nonhealing diabetic foot ulcer .

Key words: Platelet Rich Plasma,(PRP), diabectic mellicus, foot ulcer

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF