Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
SỬ DỤNG VẠT DA CÂN NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH NGỰC LƯNG ĐIỀU TRỊ SẸO CO KÉO VÙNG NÁCH DO DI CHỨNG BỎNG

Ngô Đức Hiệp*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ứng dụng vạt da cân nhánh xuyên động mạch ngực lưng (VDCNXĐMNL) (thoracodorsal arterial perforator flap) điều trị sẹo co kéo vùng nách do di chứng bỏng.

Đối tượng và phương pháp: Từ 2009 – 2013 chúng tôi sử dụng 32 VDCNXĐMNL điều trị cho 32 bệnh nhân tuổi từ 4 – 70 tuổi, bị sẹo co kéo vùng nách (SCKVN) do di chứng độ III, IV, V, VI.

Kết quả: Vạt có chiều dài có thể lấy đến 20cm và chiều rộng tối đa là 11cm, có 27 vạt da lành, 4 vạt sẹo, 1 vạt da lành và sẹo. Kết quả sau mổ vạt da sống hoàn toàn 96,9%, tỷ lệ biến chứng 6,2% (1 vạt da bị hoại tử mép vạt đầu xa, 1 trường hợp vết mổ liền kém). Kết quả xa sau mổ: 84,4% tốt, 15,6% khá, ROM (Ranger Of Motion) trung bình trước mổ 53,40, sau mổ là 155,90.

Kết luận: VDCNXĐMNL điều trị SCKVN cho kết quả tốt.

Từ khóa: Vạt da cân nhánh xuyên động mạch ngực lưng, sẹo co kéo vùng nách.

ABSTRACT :

Objective: Assessing the effectiveness of thoracodorsal arterial perforator flap (TAPF) recontruction of axillary scar burn contracture.

Material and Method: From 2009 – 2013, we used TAPF in 32 cases with age from 4 - 70 years old who have retractable scar at the axilary region caused by the sequelae of burn with grade III, IV, V, VI.

Results: The vertical axis till to 20cm and the maximum of the width is 11cm. All of them have 27 flaps are normal skin flap, 4 cases are scar flap and 1 case is mix of normal and scar flap. The results post operation: skin flaps fully alive is 96.9%, complications rate is 6.2% (1 case with the necrosis at the distal of skin flap, 1 case with a long of period time for healing). Follow up results post operation: 84.4% is good, 15.6 is quite good, average of ROM pre-operation is 53.40, Post operation is 155.90.

Conclusions: TAPF for treatment the axillary scar burn contractures give the good results.

Key words: Thoracodorsal arterial perforator flap, axillary scar burn contractures.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF