Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
ÁP DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ BỆNH NHÂN TẠI KHOA PHẪU THUẬT TIM – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Bùi Quốc Thắng*, Phạm Thọ Tuấn Anh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng các quy trình ứng dụng tin học trong quản lý thông tin bệnh nhân tại khoa Hồi Sức Phẫu Thuật Tim – Bệnh viện Chợ Rẫy; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong điều trị bệnh lý tim mạch, khai thác thông tin sử dụng trong nghiên cứu khoa học; đồng thời mở rộng hợp tác với các trung tâm tim mạch.

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát và xây dựng các biểu mẫu, các quy trình quản lý, khai thác thông tin bệnh nhân, các quy trình theo dõi và hội chẩn qua mạng internet. Ứng dụng tin học để thực hiện các quy trình.

Kết quả: Các quy trình được thử nghiệm từ tháng 4/2011 với nội dung bám sát mẫu bệnh án do bộ y tế quy định bằng những ứng dụng tin học văn phòng cơ bản. Các thông tin liên quan tới chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm được truy suất mọi lúc mọi nơi giúp thuận lợi trong quá trình theo dõi, hội chẩn và đặc biệt đã tiến hành thành công 8 buổi hội chẩn qua mạng internet với khoa Phẫu Thuật lồng Ngực Tim Mạch bệnh viện Đại học Tsukuba – Nhật Bản.

Kết luận: Chương trình đã mang lại nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian trong việc theo dõi điều trị. Tình trạng bệnh nhân được theo dõi và đánh giá kịp thời Tuy chương trình vẫn trong gian đoạn thử nghiệm, chưa hoàn thiện nhưng chương trình đã hoàn thành được mục tiêu chính đề ra: quản lý và sử dụng thông tin bệnh nhân trong chẩn đoán và điều trị. Những quy trình cơ bản này tạo cơ sở để viết phần mềm quản lý hoàn chỉnh.

Từ khóa: quản lý bệnh nhân, thông tin y tế.

ABSTRACT :

Objectives: Construction of the computerization process in the management of patient information at Cardiac Surgery Department - Cho Ray Hospital; to improve quality and efficiency in the treatment of cardiovascular disease, exploitation of information used in scientific research, and expand cooperation with the another heart center.

Method: Survey and buiding forms, manage processes, patient’s information extraction processes, the follow-up process and consultation over the internet. Computing applications to perform these procedures.


Results: The process was tested from May 4/2011 contents closely with the medical documents of Health Ministry by the basic Microsoft office application. The information related to diagnostic imaging, laboratory result is accessible anytime and anywhere, which is useful in the monitoring process and consultation; specialy perform 8 times successfully consultation over the internet with Cardiovascular Thoracic Surgery Department of Tsukuba University Hospita - Japan.

Conclusion: The program has brought many benefits, saving time in monitoring process. The patient will be monitored and evaluated timely. Although this program is still in beta testing period, not perfect but it has accomplished the goals: the management and use of patient information for diagnosis and treated. The basic process is to create a basis for writing a complete software management .

Keywords: patient management, health information

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF