Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ ĐA HÌNH CỦA GEN IL-1B VÀ IL-10 VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM

Hà Mai Dung*, Hoàng Thị Thu Hà**, Phạm Thị Minh Hồng***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn Helicobacter pylori xảy ra khoảng 50% dân số thế giới. Gần đây yếu tố di truyền được xác định là một yếu tố tham gia vào quá trình bệnh sinh của các bệnh nhiễm trùng. Trong nghiên cứu này chúng tôi nghiên cứu một số đa hình của gen IL-1B và IL-10 và mối liên quan giữa các đa hình này với nhiễm H. pylori trên người Việt.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mẫu gồm 153 người Việt dân tộc Kinh tuổi 19 đến 28 bao gồm 41% nam và 59% nữ. DNA được ly trích từ máu toàn phần. Các đa hình của gen IL-1B và IL-10 được xác định bằng kỹ thuật Sequenom MassARRAY iPLEX Gold Platform. Tình trạng nhiễm H. pylori được xác định bằng in house ELISA test kit. GraphPad InStat 3 được dùng để tính giá trị p và OR.

Kết quả: 1) Tỉ lệ nhiễm H. pylori của mẫu là 43.8% 2) Đối tượng mang allele IL-1B-511 C và allele IL-1B-1473 G cho thấy nhiễm H. pylori cao 2,2 đến 2,6 lần so với đối tượng mang allele IL-1B-511 T và allele IL-1B-1473 C. Đối với gen IL-1B-1473, người mang kiểu gen C/C cho thấy nhiễm H.pylori cao gấp 4 lần so với người mang kiểu gen G/G.

Kết luận: Có mối liên quan giữa một số đa hình của gen IL-1B-511 và IL-1B-1473 với nhiễm H. pylori trên người Việt.

Từ khóa: IL-1B, IL-10, đa hình gen, nhiễm H. pylori, người Việt Nam.

ABSTRACT :

Background: Helicobacter pylori infects 50% of the worlds’ population. Recently, the role of host genetic factors is emerging as a factor in infectious diseases. In this study, specific SNPs of IL-1B and IL-10 were examined to determine if there is any association between these SNPs and H. pylori infection in Vietnamese subjects.


Subjects and methods: 153 healthy Kinh Vietnameses, age between 19 to 28 including 41% males and 59% females were included in this study. DNA was isolated from whole blood. Genotyping of SNPs in IL-1B-511 C>T, IL-1B-1473 C > G, IL-10-1082 G > A, IL-10-592 C > A were determined by the Sequenom MassARRAY iPLEX Gold Platform technique. H. pylori infection status was evaluated by an in house H. pylori IgG ELISA kit. The p and OR values were calculated by using two sides Fisher Exact test and GraphPad InStat 3.

Results: 1) The H. pylori infection prevalence of the sample was 43.8% 2) Subjects carrying the C allele of IL-1B-511 and the G allele of IL-1B-1473 were found to be 2.2 and 2.6 times, respectively, more likely to be infected with H. pylori than subjects who carried the T allele of IL-1B-511 and the C allele of IL-1B-1473 (OR=2.2 (1.1-4.7), P=0.046 and OR=2.6 (1.1-6.1), p=0.03 respectively). Compared to the C/C genotype carriers of IL-1B-1473, the G/G genotype carriers were shown to be 4 times more likely to get a H. pylori infection (OR=4.0 (1.6-10.3), P=0.004).

Conclusion: An association between IL-1B-511 and IL-1B-1473 SNPs and H. pylori infection in Vietnamese is firstly reported.

Key words: IL-1B, IL-10, Genetic polymorphism, H. pylori infection, Vietnamese

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF