Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
VÙI DƯƠNG VẬT

Phạm Ngọc Thạch*, Lê Tấn Sơn**

TÓM TẮT :

Mục đích: Các tác giả giới thiệu kết quả điều trị dị tật vùi dương vật.

Số liệu và phương pháp: từ tháng 9-2010 đến tháng 8-2012 có 12 trường hợp vùi dương vật đã được điều trị tại BVNĐ 2 theo kỹ thuật lipszyc: phẫu tích cân Buck loạn sản và sau đó cố định cân Buck với Dartos.

Kết quả: tất cả các trường hợp đều cho kết quả tốt, không biến chứng.

Kết luận: sử dụng kỹ thuật Lipszyc cho kết quả tốt về thẫm mỹ trong điều trị vùi dương vật.

Từ khóa: vùi dương vật.

ABSTRACT :

BURIED PENIS

Pham Ngoc Thach, Le Tan Son * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 1 - 3

Purpose: The authors present the result of surgical treatment for buried penis.

Materials and methods: From September 2010 to August 2012, 12 cases of buried penis underwent surgical treatment with Lipszyc technique: dissection of dysgenetic fascia and fixation of Dartos fascia to Buck’s fascia.

Results: All patients had an excellent cosmetic outcome, no complication reported.

Conclusion: Surgery for buried penis using Lipszyc technique achieved an excellent cosmetic outcome.

Keywords: Buried penis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF