Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT ĐƠN THUẦN

Phạm Ngọc Thạch*, Lê Tấn Sơn**

TÓM TẮT :

Mục đích: chúng tôi giới thiệu bệnh lý, xử trí và kết quả điều trị của dị tật cong dương vật không kèm lỗ tiểu thấp

Số liệu & phương pháp: 46 trường hợp cong dương vật được điều trị từ tháng 8 - 2007 đến tháng 12 – 2012, tuổi từ 3 đến 14. Phân loại dựa vào thương tổn giải phẫu học của cong dương vật, điều trị theo tiêu chuẩn phân loại và xác nhận dương vật thẳng sau mổ.

Kết quả: các trường hợp được điều trị thành công không biến chứng cong tái phát hay dò niệu đạo.

Kết luận: chúng tôi phân nhóm dựa vào cân Buck và cân sợi Dartos hay bất thường thể hang thể xốp. Điều trị phẫu thuật thành công cao.

Từ khóa: cong dương vật.

ABSTRACT :

THE TREATMENT OF CHORDEE WITHOUT HYPOSPADIAS

Pham Ngoc Thach, Le Tan Son
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 4 - 6

Purpose: We presented the etiology, management and surgical result of chordee without hypospadias.

Materials & methods: we reviewed the records of 46 patients who underwent chordee correction between August 2007 and December 2012. The age ranged from 3 to 14. We grouped cases according to the etiology of chordee and we treated in the standard and a straight phallus was confirmed in all postoperatively.

Results: The patients were treated successfully without recurrent chordee, 1 urethral fistula.

Conclusions: In out series the etiology of the chordee without hypospadias was evenly divided among fibrotic and Buck’s fasciae, and corporeal disproportion. Surgical corrections is highly successful.

Keywords: chordee.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF