Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Nguyễn Minh Đức*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trên thế giới, ung thư phổi (UTP) đứng hàng đầu trong các nguyên nhân chết do ung thư (20%), sau đó là ung thư đại tràng (11,9%) và ung thư dạ dày (8,1%). Ước tính cả nước có khoảng 6.905 UTP mới mắc. UTP chia làm hai nhóm: nhóm ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) và nhóm ung thư phổi tế bào nhỏ (UTPTBN). UTPKTBN chiếm hơn 80% các UTP. Trong đó cắt lớp điện toán (CLĐT) đóng vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán hình ảnh học UTP và chiến lược điều trị phù hợp.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hình ảnh cắt lớp điện toán (CLĐT) ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành hồi cứu và mô tả tất cả các trường hợp chụp cắt lớp điện toán có tiêm tương phản, có phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh là UTPKTBN tại khoa ngoại lồng ngực mạch máu bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2008 đến 01/2012

Kết quả: Có 100 trường hợp UTPKTBN trong nghiên cứu này. Carcinôm tuyến phế quản (78%), carcinôm tế bào gai (16%), carcinôm tế bào lớn (6%). Carcinôm tế bào gai ở vị trí trung tâm phổi chiếm tỷ lệ cao nhất 66,8% (p<0,05). Carcinôm tế bào lớn có bờ đa cung chiếm tỷ lệ cao nhất 83,3% (p<0,05). Carcinôm tế bào gai có độ tăng quang cao nhất 29,8 HU, kế tiếp là carcinôm tuyến phế quản 19,2 HU, sau cùng là carcinôm tế bào lớn 10,7 HU (p<0,05). U càng lớn có tỷ lệ vôi hóa càng cao có sự khác biệt có ý nghĩa giữa kích thước trung bình của u có vôi hóa dạng chấm và không có vôi hóa (p<0,05). U có tạo hang đa số > 3cm (p<0,05). Carcinôm tuyến phế quản có khí ảnh nội phế quản chiếm tỷ lệ cao nhất 14% (p<0,05). Carcinôm tế bào gai có tỷ lệ viêm phổi, xẹp phổi chiếm tỷ lệ cao nhất 25% (p<0,05).

Kết luận: Chúng ta có thể phân biệt được carcinôm tế bào tuyến, lớn và gai dựa trên hình ảnh cắt lớp điện toán có tiêm tương phản.

Từ khóa: carcinôm tế bào tuyến, carcinôm tế bào lớn, carcinôm tế bào gai, cắt lớp điện toán.

ABSTRACT :

COMPUTED TOMOGRAPHY CHARACTERISTICS OF NON SMALL CELL LUNG CARCINOMA

Nguyen Minh Duc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 7 - 12

Background: In the world, lung cancer leading causes of death from cancer (20%), followed by colorectal cancer (11.9%) and gastric cancer (8.1%)(1). In Vietnam, there are about 6,905 new lung cancer case(4). Lung cancer divided into two groups: non-small cell carcinoma and small cell carcinoma. Non-small cell carcinoma accounts for over 80% of the lung cancer. Computed tomography plays very important role in both lung cancer imaging diagnosis and appropriate treatment strategies.

Objective: Survey computed tomography characteristics of non-small cell lung carcinoma
Methods: We conducted retrospective and describes all cases of computer tomography with contrast media, have surgery, surgical results as non-small cell lung carcinoma patients in Surgical thorax department of Cho Ray hospital from 01/2008 to 01/2012

Results: There are 100 cases of non-small cell lung carcinoma in this study. Adenocarcinoma (78%), squamous cell carcinoma (16%), large cell carcinoma (6%). Squamous cell carcinoma in the lung center position accounts the highest percentage of 66.8% (p <0.05). Large cell carcinoma with multiple bank offers the highest proportion of 83.3% (p <0.05). Squamous cell carcinoma has the highest Hounsfield increased 29.8 HU, followed by adenocarcinoma 19.2 HU, finally, large cell carcinoma 10.7 HU (p <0.05). The greater tumor the higher rate of calcification, there is a significant difference between the average dimensions of tumor with calcification and dot without calcification (p <0.05). Over 3cm tumors have cave (p <0.05). Adenocarcinoma accounts the highest proportion of 14% of air-bronchogram (p <0.05). Squamous cell carcinoma forms pneumonia, atelectasis accounted for the highest rate of 25% (p <0.05).

Conclusion: We can distinguish adenocarcinoma, and large cell carcinoma and small cell carcinoma based on computed tomography with contrast media.

Keywords: Adenocarcinoma, large cell carcinoma, small cell carcinoma, computed tomography

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF