Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐỐI CHIẾU PHÂN CHIA YẾU TỐ BƯỚU CARCINÔM TẾ BÀO THẬN TRÊN CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN GIỮA AJCC 2002 VÀ AJCC 2010

Nguyễn Minh Đức*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Carcinôm tế bào thận (renal cell carcinoma, RCC) chiếm hàng thứ 8 trong số các bệnh lý ung thư ở người lớn và là loại ung thư chiếm 3-4% trong tổng số ca ung thư mới ở Hoa Kỳ. Phân chia yếu tố bướu trước phẫu thuật là một điều quan trọng và cần thiết để có chiến lược điều trị thích hợp. Năm 2010 AJCC đã cập nhật bảng phân chia TNM.

Mục tiêu: Đối chiếu phân chia yếu tố bướu carcinôm tế bào thận trên cắt lớp điện toán giữa AJCC 2002 và AJCC 2010.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành hồi cứu và mô tả tất cả các trường hợp có chụp cắt lớp điện toán, có phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh là RCC tại khoa ngoại niệu bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2008 đến 01/2012

Kết quả: Có 59 trường hợp RCC trong nghiên cứu này. Phân loại theo hệ thống AJCC 2002: bướu ở giai đoạn T1b chiếm đa số 40,7%, giai đoạn T4 chiếm 16,9%, các giai đoạn T2 và T3a chiếm 15,3%, giai đoạn T1a 10,2%, giai đoạn T3b chiếm 1,7%. Không phát hiện được trường hợp bướu nào ở giai đoạn T3c. Phân loại theo hệ thống AJCC 2010 bướu: ở giai đoạn T1b chiếm đa số 40,7%, giai đoạn T4 chiếm 20,2%, giai đoạn T3a chiếm 16,8%, giai đoạn T1a 10,2%, các giai đoạn T2a, T2b chiếm lần lượt là 6,8% và 8,5%. Không có được trường hợp bướu nào ở giai đoạn T3b và T3c. Sự khác biệt giữa phân chia yếu tố bướu theo hệ thống AJCC 2002 và phân chia yếu tố bướu theo hệ thống AJCC 2010 có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Kết luận: Bảng phân loại AJCC 2010 đối với RCC có nhiều cập nhật quan trọng cần được áp dụng rộng rãi để có chiến lược điều trị phù hợp cho bệnh nhân.

Từ khóa: Carcinôm tế bào thận, cắt lớp điện toán, AJCC 2002, AJCC 2010.

ABSTRACT :

COMPARING THE DISTRIBUTION T/TNM OF RENAL CELL CARCINOMA BETWEEN AJCC 2002 AND AJCC 2010

Nguyen Minh Duc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 18 - 23

Background: Renal cell carcinoma (renal cell carcinoma, RCC) accounts for the first eight rows of the cancer disease in adults and is the type of cancer accounts for 3-4% of all new cancer cases in the United States. Division factor tumor before surgery is an important and necessary for the proper treatment strategy. In 2010, AJCC updated TNM division table.

Objective: Comparing the distribution T/TNM of renal cell carcinoma between AJCC 2002 and AJCC 2010.

Methods: We conducted retrospective and describes all cases of computer tomography, have surgery, surgical results as RCC patients in surgical urinary Cho Ray hospital from 01/2008 to 01/2012

Results: There are 59 cases of RCC in this study. Classified according to AJCC 2002 system: tumor stage T1b 40.7% majority, accounting for 16.9% stage T4, T2 and T3a stages accounted for 15.3%, 10.2% for stage T1a, stage T3b 1.7%. Not detect any tumor in case T3c stage. Classified according to AJCC 2010 tumor system: stage T1b 40.7% majority, accounting for 20.2% stage T4, stage T3a 16.8%, 10.2% for stage T1a, the phase T2a, T2b, respectively accounting for 6.8% and 8.5%. No cases of tumor that was stage T3b and T3c. The difference between the distribution system elements according to AJCC 2002 tumor and tumor factors divided by AJCC 2010 system is statistically significant (p <0.05).

Conclusion: AJCC classification 2010 for RCC are more critical updates should be applied widely to have appropriate treatment strategies for patients.

Keywords: Renal cell carcinoma, computed tomography, AJCC 2002, AJCC 2010

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF