Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN MỤN TRỨNG CÁ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP HCM

Tchiu Bích Xuân*, Châu Văn Trở*, Vũ Hồng Thái*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ học, xác định tỉ lệ các đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân bị mụn trứng cá (MTC) và tìm hiểu sự liên hệ giữa các yếu tố trên.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện tại bệnh viện trên 408 bệnh nhân (BỆNH NHÂN) bị MTC từ tháng 07/2011 đến 04/2012. Các số liệu được thu thập dựa trên phỏng vấn trực tiếp và khám lâm sàng.

Kết quả: Tỉ lệ nam và nữ là 42,4% và 57,6%. Tuổi trung bình là 21,5 ± 6,0 và nhóm tuổi thường gặp nhất là 16-20 (40,7%). Tuổi khởi phát trung bình là 16,6 ± 5,0. Đa số bệnh nhân đều có thương tổn viêm (96,8%). Vị trí thương tổn thường trên mặt (48,5%) hay mặt kết hợp với thân mình (49,3%). Tỉ lệ MTC nhẹ, trung bình, nặng lần lượt là: 22,8%, 63,5% và 13,7%. Nam có khả năng bị MTC nặng hơn nữ (p < 0,001) và bệnh nhân có chu kì kinh không đều khả năng bị MTC nặng hơn so với chu kì kinh đều (OR = 2,3; 95% CI: 1,2-4,4; p = 0,02). Hơn một nửa số bệnh nhân có sẹo mụn (61,0%). Nam có khả năng bị sẹo mụn cao hơn nữ (OR = 1,7; 95% CI: 1,1-2,6; p = 0,01). Bệnh nhân dưới 25 tuổi khả năng bị sẹo mụn cao hơn người trên 25 tuổi (OR = 1,8; 95% CI: 1,1-3,0; p = 0,02). Bệnh nhân ở nhóm tuổi khởi phát sớm khả năng bị sẹo mụn cao hơn nhóm khởi phát muộn (OR = 16,8; 95% CI: 3,8-73,0; p < 0,001). Ngoài ra, bệnh nhân bị MTC nặng khả năng bị sẹo mụn cao hơn MTC nhẹ (OR = 3,3; 95% CI: 1,5-7,0; p = 0,002) và trung bình (OR = 2,4; 95% CI: 1,2-4,8; p = 0,01).

Kết luận: Bệnh nhân bị MTC tập trung nhiều nhất trong nhóm 16-20 tuổi. Đa số đều có thương tổn trên mặt. Thương tổn viêm chiếm một tỉ lệ cao. Hơn một nửa số bệnh nhân bị MTC trung bình và bị sẹo mụn. Độ nặng của bệnh có liên hệ với giới tính và chu kì kinh. Bên cạnh đó, sự liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa khả năng bị sẹo mụn và giới tính, tuổi, tuổi khởi phát, độ nặng MTC.

Từ khoá: Mụn trứng cá.

ABSTRACT :

EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL FEATURES OF ACNE IN HOSPITAL OF DERMATO – VENEREOLOGY OF HOCHIMINH CITY

Tchiu Bich Xuan, Chau Van Tro, Vu Hong Thai
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 22 - 29

Objectives: To determine the epidemiology of acne, its clinical features and find the relationships between them.

Methods: A hospital-based cross-section study was conducted on 408 patients from 07/2011 to 04/2012. The data was collected by interviewing and examination.

Results: 42,4% of cases were male while 57,6% were female. Mean age of participants was 21,5 ± 6,0 years and the most common age group was 16 to 20 years (40,7%). Mean age of onset was 16,6 ± 5,0 years. The majority of cases had inflammatory acne (96,8%). The acne lesions were on face (48,5%) or face and body (49,3%). The patients were classified into three groups with mild, moderate and severe (22,8%, 63,5%, 13,7% respectively) acne. It was more severe in male patients than female patients (p < 0,001). The female patients with irregular menstrual cycles had more severe acne compared to the others (OR = 2,3; 95% CI: 1,2-4,4; p = 0,02). More than half (61,0%) of cases had acne scars. Male patients had more chance to develop acne scars than female (OR = 1,7; 95% CI: 1,1-2,6; p = 0,01). Moreover, the patients who were under 25 years old had more chance to have acne scars than others (OR = 1,8; 95% CI: 1,1-3,0; p = 0,02). Early onset acne was also associated with acne scars (OR = 16,8; 95% CI: 3,8-73,0; p < 0,001). Besides, severe acne group had more chance to have acne scars than mild (OR = 3,3; 95% CI: 1,5-7,0; p = 0,02) and moderate (OR = 2,4; 95% CI: 1,2-4,8; p = 0,01) ones.

Conclusion: We found that the most common age group suffered from acne was 16 to 20 years. Face was involved in most patients. A high of proportion of these cases had inflammatory acne. More than half of cases were moderate acne and had acne scars. Acne severity was associated with sex and menstrual cycles. Significant associations were also found between acne scars and sex, age, age onset, mild and severe acne, moderate and severe acne.

Keywords: acne.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF