Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
DỊ VẬT MŨI LẤY RA TẠI PHÒNG MỔ KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2010

Nhan Trừng Sơn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Dị vật mũi là loại dị vật thường gặp trong công tác điều trị bệnh tai mũi họng trẻ em. Có nhiều trường hợp bệnh nhân không hợp tác, phải đưa bệnh nhân vào phòng mổ để lấy dị vật. Muốn biết loại dị vật mũi cùng cách lấy dị vật mũi, thời gian lấy dị vật và thời gian nằm viện, phải nghiên cứu trên hồ sơ và trên nghi thức phẫu thuật. Phải hồi cứu hồ sơ và phiếu nghi thức phẫu thuật để tìm ra các dữ liệu về số hồ sơ, tên, tuổi, phái, loại dị vật lấy ra được, thời gian lấy dị vật, thời gian nằm viện và cả biến chứng.

Đối tượng nghiên cứu: 66 bệnh nhân được đưa vào phòng mổ lấy dị vật trong năm 2010.

Kết quả: Có 66 dị vật mũi, phần lớn là chất trơ (51 ca, 77,2%) kế đến là thực vật (12 ca, 18.2%). Có đến 7 dị vật là pin nút áo, đây là loại dị vật nguy hiểm, dễ gây hoại tử xung quanh. Về thời gian nằm viện, phần lớn là ra viện trong ngày. Về thời gian lấy dị vật, phần lớn thời gian là từ 5’ đến 20’ (48 ca, 72,8%).

Kết luận: Không có biến chứng nặng sau lấy dị vật mũi nhưng không nên để vật nhỏ trong tầm tay các em.

Từ khóa: Pin nút áo, chất trơ, thực vật.

ABSTRACT :

NOSE FOREIGN BODIES REMOVED AT OPERATING ROOM OF CHILDREN HOSPITAL N.1 ENT DEPARTMENT IN 2010

Nhan Trng Sơn * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 30 - 34

Background: Foreign bodies of the nose are popular at the treatment of ENT children diseases. In many cases children don’t agree to be treated by removing foreign bodies. We have to treat them at operating rooms. We want to know how are the foreign bodies of the nose, how to remove them, time of removing them and time of staying in hospital. We study them on medical documents and protocols. We have to find informations on document number, name, sex, age, kind of foreign bodies, time of removing foreign bodies, time of staying in hospital and complications too.

Objective: 66 patients were sent to operating rooms in 2010.

Result: There were 66 foreign bodies of the nose, most of them were inorganic foreign bodies (51 cases, 77.2%), then organic foreign bodies (12 cases, 18.2%). There were 7 button batteries that were dangerous foreign bodies, causing necrosis in the nose. About time of staying in hospital, almost of them were discharged in the same day. About time of removing, most of foreign bodies were removed during 5’ to 20’ (48 cases, 72.8%).

Conclusion: There were no severe complications, but don’t put small toys in the reach of children.

Key words: Button battery, inorganic pieces, organic substances.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF