Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
KHẢO SÁT VI KHUẨN YẾM KHÍ TRONG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM MẠN TÍNH Ở NGƯỜI LỚN

Nguyễn Đăng Quốc Chấn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Vi khuẩn yếm khí (VKKK) gây bệnh trong viêm tai xương chũm mạn tính ở người lớn (VTXCMT) thay đổi theo thời gian. Việc khảo sát định danh vi khuẩn yếm khí và làm kháng sinh đồ sẽ giúp chúng tôi chọn lựa kháng sinh thích hợp trong điều trị bệnh.

Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hàng loạt ca.

Mục tiêu: định danh vi khuẩn yếm khí trong VTXCMT và làm kháng sinh đồ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 47 bệnh nhân VTXCMT có chỉ định phẫu thuật. Lấy mủ nhuộm Gram, cấy tìm VKKK và làm Kháng sinh đồ.

Kết quả: VKKK thường gặp là: Bacteroides fragilis: 5 (36%); Peptostreptococcus spp: 3 (20%); Peptostreptococcus asaccharolyticus: 2 (13%) ; Bacteroides thetaitaomicron: 2 (13%); Bacteroides distasonic: 1 (6%); Eubacterium limosum: 1 (6%); Staphylococcus saccaroloficus: 1 (6%). Phần các kháng sinh trong kháng sinh đồ đều bị đề kháng cao (47-82%) với VKKK.

Kết luận: trong VTXCMT tỉ lệ kháng sinh bị đề kháng tăng theo thời gian với VTKK. Cần làm kháng sinh đồ để hạn chế sự đề kháng của kháng sinh.

Từ khóa: viêm tai xương chũm mạn, vi khuẩn kị khí.

ABSTRACT :

Nguyen Dang Quoc Chan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 35= 39

Background: Chronic otomastoiditis bacteriology studies show the presence of anaerobe and their incidence vary according to each study. These studies guide us on choosing the most adequate antibiotic agent to eliminate the infectious process.

Study design: Clinical prospective.

Objectives: To determine bacteriology of patients with chronic otomastoiditis and culture-direct antibiotic therapy.

Materials and methods: Our study was done 47 patients with chronic maxillary rhinosinusitis and with indication direct maxillary entrap tap. The secretion fragments of maxillary sinus were performed Gram stain, aerobe and anaerobe culture, culture-direct antibiotic therapy.

Results: The predominant anaerobie were: Bacteroides fragilis: 5 (36%); Peptostreptococcus spp: 3 (20%); Peptostreptococcus asaccharolyticus: 2 (13%); Bacteroides thetaiotaomicron: 2 (13%); Bacteroides distasonic: 1 (6%); Eubacterium limosum: 1 (6%); Staphylococcus saccaroloficus: 1 (6%). All of the antibiotic in the culture-direct antibiotic therapy are resisted highly (47-82%) with the anaerobe.

Conclusions: Individual patients with Chronic otomastoiditis demonstrate an increasing prevalence of antibiotic resistance over time. The use of culture-direct antibiotic therapy may “protect” against development of sequentially increasing antibiotic resistance for patients with Chronic otomastoiditis.

Key worlds: Chronic otomastoiditis, Anaerobie Bacteroides.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF