Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CÓ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI NHẬP KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Huỳnh Tiểu Niệm*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm viêm phổi (VP) có suy hô hấp (SHH) ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi nhập Khoa Hô Hấp Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả 130 ca VP có SHH ở trẻ từ 2 tháng - 5 tuổi tại Khoa Hô Hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 9/2011- 3/2012.

Kết quả: có 130 ca VP có SHH từ 2 tháng - 5 tuổi, tỷ lệ nam/nữ: 1,5/1. Tuổi trung bình 8 tháng, nhóm tuổi 2 – 12 tháng 78,5%. Lâm sàng chủ yếu thở nhanh và rút lõm lồng ngực 98,4%, Sp02 < 90% chiếm 64,6%. Trẻ có bệnh lý đi kèm chủ yếu suy dinh dưỡng 54,6%, trào ngược dạ dày thực quản 12,3%, nhiễm trùng huyết 9,2%. Tổn thương X Quang phổi dạng phế quản phế viêm 52,3%. Khí máu dạng rối loạn hỗn hợp 33,3%. Điều trị hỗ trợ hô hấp: 56,9% thở oxy cannula, 17,7% thở NCPAP, 25,4% đặt nội khí quản giúp thở. Có 100% ca dùng kháng sinh, chủ yếu Cephalosporin thế hệ 3 (CPS-III) 40%, CPS-III phối hợp Aminoglycoside 27,8%. Trong đó 63,1% đổi kháng sinh ≥ 2 lần. Thời gian nằm viện trung bình 22 ngày. Kết quả: 70,8% xuất viện, tử vong 16,2%. Trẻ tử vong chủ yếu ở nhóm 2 – 12 tháng, tất cả đều có 1 hoặc nhiều bệnh lý đi kèm.

Kết luận: Nhóm tuổi nhũ nhi, có bệnh lý đi kèm như suy dinh dưỡng, trào ngược dạ dày thực quản, nhiễm trùng huyết thường làm nặng thêm tình trạng VP có SHH.

Từ khoá: viêm phổi, suy hô hấp.

ABSTRACT :

CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY-DISTRESS PNEUMONIA AGED 2 MONTHS TO 5 YEARS IN CHILDREN HOSPITAL NO 1

Huynh Tieu Niem, Phan Huu Nguyet Diem
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 40 - 45

Goal: Characteristics of respiratory-distress pneumonia of children aged 2 months to 5 years at Respiratory Department in the Children Hospital Nº 1.

Methods: A cross-sectional study of 130 pneumonia patients aged 2 months to 5 years with respiratory distress at Respiratory Department in the Children Hospital Nº 1 from 9/2011 – 3/2012.

Results: There were 130 cases of respiratory-distress pneumonia children aged 2 months to 5 years, male:female ratio was 1.5. Mean age was 8 months with 78.5% from 2 – 12 months. Majority of clinical signs were tachypnea and chest wall in drawing (98.4%), SpO2 < 90% (64.6%). Comorbidities consisted of malnutrition (54.6%), GERD (12.3%), sepsis (9.2%). Chest X-ray lesions were bronchopneumonia (52.3%). Mixed derangements in arterial gas analysis were 33.3%. Respiratory supports included canullation oxygen (56.9%), NCPAP (17.7%), invasive ventilation (25.4%). 100% of cases were administered antibiotics such as 3rd generation CPS (40%), combination of 3rd generation CPS and Aminoglycoside (27.8%). There were 63.1% of cases requiring change of antibiotics at least twice. Mean time of hospital stay was 22 days. Rate of discharge was 70.8%, mortality was 16.2%. Majority of deaths were aged-2-to-12-month child having at least one comorbidity.

Conclusions: Infants, with comorbidities such as malnutrition, GERD and sepsis seemed to aggravate the pneumonia with respiratory distress.

Key words: pneumonia, respiratory-distress.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF