Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
KHẢO SÁT TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGẮN HẠN CÁC THỂ SUY THẬN DO NGUYÊN NHÂN KHÁC NHAU TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN

Lý Phạm Hoàng Xuân*

TÓM TẮT :

Tổng quan: Hội chứng gan thận là một thể đặc biệt của suy thận trên bệnh nhân xơ gan, điều trị rất tốn kém nhưng thời gian sống còn trung bình rất thấp. Tuy nhiên, ngoài hội chứng gan thận còn có các nguyên nhân khác cũng gây suy thận trên bệnh nhân xơ gan và hiện nay có rất ít dữ liệu về các thể suy thận này.

Mục tiêu: Khảo sát tần suất, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ngắn hạn các thể suy thận do nguyên nhân khác nhau trên bệnh nhân xơ gan.

Phương pháp và đối tượng: Nghiên cứu cắt ngang 81 trường hợp xơ gan và suy thận tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 01/01/2010 đến 30/06/2011.

Kết quả và bàn luận: Các nguyên nhân suy thận bao gồm: thường nhất là nhiễm trùng (29,6%) và giảm thể tích (22,2%), theo sau là hội chứng gan thận (13,6%) và bệnh nhu mô thận (12,3%). Nhóm suy thận do bệnh nhu mô thận có PT, nồng độ bilirubin máu, tỷ lệ bệnh nhân xơ gan Child Pugh C và điểm MELD trung bình thấp hơn các nhóm còn lại (p<0,05). Bệnh nhân suy thận do bệnh nhu mô thận có kết quả điều trị ngắn hạn tốt nhất, theo sau là do giảm thể tích hay nhiễm trùng. Cuối cùng là hội chứng gan thận có kết quả điều trị ngắn hạn kém nhất (p< 0,0001).

Từ khóa: Child, hội chứng gan thận, kết quả điều trị, MELD, suy thận, xơ gan.

ABSTRACT :

SURVEY THE ETIOLOGY, THE CLINICAL AND LABORATORY FEATURES AND SHORT-TERM TREATMENT RESULTS OF DIFFERENT TYPES OF RENAL FAILURE IN CIRRHOTIC PATIENTS

Ly Pham Hoang Xuan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 46 - 52

Background: Hepatorenal syndrome is a well – characterized type of renal failure that occurs in patients with cirrhosis. Treatment of hepatorenal syndrome is considered too expensive but the average survival time is very short. However, cirrhotic patients may also suffer from other types of renal failure and information about these types is scarce.

Aims: To investigate the etiology, the clinical and laboratory features and short-term treatment results of different types of renal failure in cirrhotic patients.

Patients and methods: This is a cross-sectional study of 81 patients who were diagnosed with cirrhosis and renal failure during the period from January 2010 to June 2011 in the Gia Dinh People hopistal.

Results and conclusions: The most frequent type was renal failure caused by infection (29,6%) and renal failure caused by hypovolemia (22,2%), followed by hepatorenal syndrome (13,6%) and parenchymal nephropathy (12,3%). Parenchymal nephropathy had lower prothrombin time, lower bilirubin level, lower percentage of Child – Pugh class C patients and lower MELD score in compare with the other types of renal failure in cirrhotic patients (p ≤ 0,05). Parenchymal nephropathy had the best short-term treatment result, followed by pre-renal failure. Finally, hepatorenal syndrome had the worst short-term treatment result (p ≤ 0,0001).

Keywords: Child, hepatorenal syndrome, treatment result, MELD, renal failure, cirrhosis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF