Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
PHẢN ỨNG VỚI THUỐC CHỐNG LAO Ở CÁC BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ LAO: NGHIÊN CỨU LOẠT CA LÂM SÀNG 43 BỆNH NHÂN HIV DƯƠNG TÍNH VÀ 93 BỆNH NHÂN HIV ÂM TÍNH

Nguyễn Thị Bích Yến*, Nguyễn Huy Dũng*, Thái Hồng Hà**, Lê Tự Phương Thảo***, Nguyễn Hữu Lân*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phản ứng thuốc đã được báo cáo ở những bệnh nhân đang nhận điều trị lao. Tuy nhiên, có rất ít số liệu so sánh phản ứng với thuốc chống lao ở những bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV và bệnh nhân lao không nhiễm HIV tại Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu: Để đánh giá lại tỷ lệ mắc, các dấu hiệu, và triệu chứng của phản ứng với thuốc chống lao ở những người nhiễm và không nhiễm HIV.

Chất liệu & phương pháp: Chúng tôi xem xét đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của 136 bệnh nhân lao, nhập viện vì phản ứng với thuốc chống lao, có làm xét nghiệm HIV tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2010.

Kết quả: Trong số 136 bệnh nhân lao có phản ứng thuốc chống lao đồng ý làm xét nghiệm HIV, có 43/136 (31,6%) bệnh nhân HIV dương tính và 93/136 (68,4%) bệnh nhân HIV âm tính. Tỷ lệ nam/nữ là 3,9:1. Tuổi trung bình (± SD) là 50 ± 16 tuổi và 33 ± 9 tuổi theo thứ tự là bệnh nhân lao/HIV dương tính và lao/HIV âm tính (p < 0,001). Nhìn chung, các triệu chứng phản ứng thuốc thường gặp nhất bao gồm các triệu chứng về da (52,2% bệnh nhân), dạ dày-ruột (13,2% bệnh nhân), biểu hiện thần kinh và tâm thần (8,8% bệnh nhân), triệu chứng của nhiễm độc gan (7,4%), và ù tai-chóng mặt (6,6% bệnh nhân). Không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng lâm sàng do phản ứng thuốc chống lao ở các bệnh nhân lao HIV dương tính và HIV âm tính ở Việt Nam.

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì phản ứng thuốc chống lao không có mối liên quan với tình trạng nhiễm HIV. Có khả năng do sợ bị kỳ thị liên quan đến nhiễm HIV, những bệnh nhân này có thể cung cấp thông tin riêng rẽ về nhiễm HIV và thuốc ARV. Cần thiết so sánh kết quả của chúng tôi với các nghiên cứu tiến cứu về phản ứng thuốc ở bệnh nhân lao/HIV dương tính có điều trị thuốc kháng virus và bệnh nhân lao/HIV âm tính và cần thiết thực hiện một nghiên cứu tiến cứu về phản ứng thuốc chống lao ở bệnh nhân lao có và không nhiễm HIV ở Việt Nam.

Từ khóa: Bệnh nhân lao, bệnh nhân HIV, thuốc chống lao, thuốc kháng retrovirus, phản ứng thuốc

ABSTRACT :

ADVERSE DRUG REACTIONS TO ANTIMYCOBACTERIAL MEDICATIONS
 IN TUBERCULOSIS PATIENTS: A CASE SERIES STUDY OF 43 HIV-POSITIVE 
AND 93 HIV- NEGATIVE PATIENTS

Nguyen Thi Bich Yen, Nguyen Huy Dung, Thai Hong Ha, Le Tu Phuong Thao,
Nguyen Huu Lan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 61 - 66

Background: Adverse events have been reported in patients receiving medications for tuberculosis. However, there is little prospective data comparing adverse effects from anti-tuberculosis medications in TB/HIV co-infected patients versus TB/HIV- negative patients in VietNam.

Objective: To review the incidence, signs, and symptoms, of adverse drug reactions (ADRs) due to antimycobacterial medications given to HIV-positive and HIV-negative people.

Materials and Methods: We reviewed clinical and laboratory characteristics of 136 tuberculosis patients admitted for ADRS to Pham Ngoc Thach hospital (Ho Chi Minh City, Vietnam) from January 2010 to December 2010, who had been tested for HIV;

Results: Among the 136 tuberculosis patients with ADRs who agreed to be HIV tested, 43/136 (31.6%) were hiv postive and 93/136 (68.4%) were HIV-negative. Male to female ratio was 3.9:1. The mean age (± SD) was 50 ± 16 years and 33 ± 9 years for TB-HIV-positive patients and TB-HIV-negative patients, respectively (p<0.0001). Overall, adverse events occurring most frequently included dermatologic symptoms (52.2% of patients), gastrointestinal symptoms (13.2% of patients), neurological and psychiatric manifestations (8.8% of patients), symptoms of hepatotoxicity (7,4%), and cochlear vestibular symptoms (6.6% of patients). There is no significant difference in the rate of appearance of symptoms caused by adverse drug reactions to antimycobacterial medications among HIV-positive and HIV-negative groups.

Conclusion: The percentage of adverse drug reactions to antimycobacterial medications in tuberculosis patients in causing hospital admission was not related to HIV status. Probably, due to fear HIV-related stigma, this population may provide information on the respective influences of HIV infection itself and antiretroviral medication It is necessaryto compare our findings with prospective studies of ADRs in HIV-positive TB patients on antiviral therapy compared to HIV negative patients and, to realize a prospective study ADRs in TB patients with HIV-positive and HIV-negative in Vietnam.

Key words: TB patient, HIV patient, antituberculous agent, antiretroviral (ARV) drugs, adverse drug reactions.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF