Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
VIÊM GAN SIÊU VI VÀ NHIỄM ĐỘC GAN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ LAO TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH

Nguyễn Thị Bích Yến*, Nguyễn Huy Dũng*, Nguyễn Hữu Lân*, Lê Tự Phương Thảo**, Nguyễn Thanh Hiệp**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm độc gan do thuốc là biến cố bất lợi thường gặp nhất trong điều trị lao. Ở Việt Nam, tần suất nhiễm HBV và HCV rất cao nhưng có ít dữ liệu về nhiễm độc gan do thuốc chống lao ở những bệnh nhân có huyết thanh chẩn đoán siêu vi viêm gan dương tính.

Mục tiêu: Mô tả tần suất nhiễm độc gan do thuốc lao ở những bệnh nhân có nhiễm HBV và HCV.

Chất liệu và phương pháp: Trong số 315 bệnh nhân đang điều trị lao nhập bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2010 do phản ứng bất lợi của thuốc chống lao, chúng tôi hồi cứu bệnh án của 94 bệnh nhân có làm xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán siêu vi viêm gan (HBsAg và anti-HCV). Chúng tôi sử dụng mẫu báo cáo ca bệnh được chuẩn hóa để thu thập các dữ liệu về nhân khẩu học, lâm sàng và xét nghiệm.

Kết quả: Trong số 94 bệnh nhân được phân tích, tuổi trung bình là 43 ± 17 tuổi, tỷ lệ nam:nữ là 3:1. Có 12,8% bệnh nhân có HBsAg dương tính, 6,4% bệnh nhân có anti-HCV dương tính, và 2,1% bệnh nhân dương tính với cả HBsAg và anti-HCV. Các nhiễm độc gan (vàng da, tăng men gan, tăng bilirubin) thường xảy ra ở bệnh nhân có huyết thanh dương tính với HBV và/hoặc HCV (HBsAg và/hoặc anti-HCV dương tính) so với các bệnh nhân có các xét nghiệm trên âm tính: 40% trong số các bệnh nhân có huyết thanh dương tính với HBV hoặc HCV hoặc cả hai có triệu chứng phù hợp với nhiễm độc gan do thuốc so với chỉ 18,9% bệnh nhân có huyết thanh âm tính với HBV, HCV có triệu chứng phù hợp với nhiễm độc gan do thuốc.

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bệnh nhân có nhiễm siêu vi viêm gan (HBV, HCV) được điều trị lao có tần suất nhiễm độc gan cao hơn. Như vậy, trong những vùng dịch tễ như Việt Nam, tất cả bệnh nhân được điều trị lao nên làm xét nghiệm chẩn đoán nhiễm siêu vi viêm gan và bác sĩ lâm sàng cần đặc biệt chú ý những bệnh nhân này.

Từ khóa: bệnh nhân lao, HBV, HCV.

ABSTRACT :

VIRAL HEPATITIS AND HEPATIC TOXICITY IN PATIENTS TREATED FOR TUBERCULOSIS
IN PHAM NGOC THACH HOSPITAL

Nguyen Thi Bich Yen, Nguyen Huy Dung, Nguyen Huu Lan, Le Tu Phuong Thao,
Nguyen Thanh Hiep * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 67 - 72

Background: Drug-induced hepatotoxicity is the most common adverse drug reaction (ADR) due to tuberculosis treatment. In Viet Nam, prevalence of hepatitis B and C are high, but data on hepatic toxicity associated with antimycobacterial medications among patients with seropositivity to viral hepatitis are limited.

Objective: To describe the frequency of hepatic toxicity in patients presenting with ADRs due to antimycobacterial medications according HBV and HCV status.

Materials and Methods: Among 315 patients treated for tuberculosis and hospitalized in Pham Ngoc Thach Hospital (Ho Chi Minh City, Vietnam) from January to December 2010 for ADRS, we retrospectively discovered medical records of 94 patients who had viral hepatitis testing (Ag HBs and HCV antibodies). A standardized case record form was used to collect demographic, clinical, and biological data.

Results: Among the 94 patients analyzed, mean age was 43 ± 17 years, with a male to female ratio of 3:1. 12.8% of the patients were Ag HBs positive, 6.4% had HCV antibodies, and 2.1% were positive for both Ag HBs and HCV antibodies. Symptoms of hepatotoxicity (jaundice, elevated transaminases, elevated bilirubin) occurred more frequently in patients who were seropositive for viral hepatitis B and/or C (Ags HBs + and/or HCV Antibodies +) compared to patients with negative tests: 40% of those who are seropositive for hepatitis B or C or both met criteria for ADR and 18.9% of seronegative patients met your criteria for ADR.

Conclusion: Our findings showed that patients with a positive serology for viral hepatitis (HBV, HCV) treated for tuberculosis have a higher frequency of hepatotoxicity. Therefore, in endemic areas like Viet Nam, viral hepatitis testing should be proposed to all patients treated for tuberculosis and clinicians should pay particular attention to these patients.

Key words: TB patient, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), antituberculous agent, adverse drug reactions (ADRs).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF