Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG THEO TIÊU CHUẨN DUKE CẢI BIÊN TẠI VIỆN TIM, NĂM 2010 VÀ 2011

Nguyễn Thanh Huy*, Phạm Nguyễn Vinh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu được thiết kế nhằm tìm hiểu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của bệnh nhân Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (VNTMNK) theo tiêu chuẩn chẩn đoán Duke cải biên, tại Viện Tim trong năm 2010 và 2011.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp cắt ngang mô tả, hồi cứu từ 43 bệnh án của bệnh nhân VNTMNK tại Viện tim, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010 và 2011.

Kết quả: Tuổi trung bình là 48,1 (khoảng dao động: 14-87). Nam nhiều hơn nữ (56,1% và 43,9%). Tất cả bệnh nhân đều là van tim tự nhiên. Theo tiêu chuẩn Duke cải biên chẩn đoán xác định VNTMNK, bệnh nhân có 3 tiêu chuẩn phụ chiếm tỉ lệ cao nhất với 65,1% và hơn một nửa bệnh nhân được chẩn đoán với siêu âm tim và 3 tiêu chuẩn phụ (51,2%). 74,4% bệnh nhân VNTMNK được điều trị theo kinh nghiệm ngay từ đầu. Kháng sinh được chọn lựa điều trị theo kinh nghiệm thường nhất Ceftriaxone + Gentamycine với 69.2%. Tất cả bệnh nhân đều được điều trị thành công. Thời gian hết sốt trung bình do Steptococcus, Gemalla Haemolysans và sau cấy máu âm tính lần lượt là 7,4 (khoảng dao động: 3-20), 10,3 (khoảng dao động: 6-18) và 8,6 (khoảng dao động: 2-18). Chỉ có 2 trường hợp dị ứng với thuốc kháng sinh (Penicillin).

Kết luận: Chẩn đoán bằng siêm âm tim có vai trò quan trọng. Điều trị chủ yếu theo kinh nghiệm và thời gian điều trị kéo dài là rào cản chính trong điều trị. Ngoài ra, kết quả từ nghiên cứu này cho thấy cần thiết phải triển khai các chương trình dự phòng các yếu tố nguy cơ gây VNTMNK và tái phát cho bệnh nhân tại Viện Tim nói chung và dân cư tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Từ khóa: viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, tiêu chuẩn Duke cải biên.

ABSTRACT :

CHARACTERS OF PATIENTS WITH INFECTIVE ENDOCARDITIS (IE) FOLLOWED THE MODIFIED DUKE CRITERIA, AT HEART INSTITUTE IN HO CHI MINH CITY (HCMC)

Nguyen Thanh Huy, Pham Nguyen Vinh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 73 - 78

Purpose: This study was designed to explore the clinical, paraclinical and treatment characters of patients with infective endocarditis (IE) followed the modified Duke criteria, at Heart Institute in Ho Chi Minh city (HCMC).

Patients and methods: Cross-sectional and descriptive study, retrospected from 43 medical records of patients with IE at the Institute of Cardiology Ho Chi Minh city, in 2010 and 2011.

Results: The average of age was 48.1 (range: 14-87). Male was more than female (56.1% and 43.9%). According to the modified Duke criteria of IE diagnosis: patients with three minor criteria consisted the highest percentage with 65.1% and more than half of patients were diagnosed based on echocardiography and three minor criteria (51.2%). 74.4% of patients were empirically treated by antibiotics before having results of blood culture. The most common antibiotics used were Ceftriaxone + Gentamycine with 69.2%. All patients were treated successfully. The duration (day) of fever which caused by Streptococcus, Gemalla Haemolysans and positive blood growing averaged 7.4 (rang: 3-20), 10.3 (range: 6-18) and 8.6 (range: 2-18) respectively. There were only 2 patients who were allergic to antibiotic (Penicillin).

Conclusions: Diagnosis by echocardiography plays an important role. Empirical treatment by antibiotics before having results of blood culture and prolonged treatment duration are the main treatment restraint. Besides, results from this study indicate the necessity of implementing the prevention program about the risk factors and reinfection of IE at Heart Institute in HCMC commonly and population in Ho Chi Minh city particularly.

Key words: infective endocarditis, the modified Duke criteria.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF