Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
TÌNH HÌNH RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở TRẺ BÉO PHÌ 6-10 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA HÀ NỘI NĂM 2012

Phạm Thị Tuyết Lan*, Nguyễn Đỗ Huy**, Bùi Thị Nhung**, Trần Quang Bình***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ rối loạn lipid máu ở trẻ béo phì 6-10 tuổi tại Hà Nội năm 2012

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Nghiên cứu tiến hành trên 265 trẻ béo phì 6-10 tuổi tại một số trường tiểu học thuộc thành phố Hà Nội, gồm 185 trẻ béo phì là nam (chiếm 69,8%). Tỷ lệ rối loạn lipid máu ở trẻ béo phì 6-10 tuổi tại một số trường tiểu học ở Hà Nội năm 2012 là 44,9%. Trẻ béo phì nữ mắc rối loạn lipid máu cao hơn trẻ nam (58,7% và 38,9%) (p = 0,003). Tăng triglycerid phổ biến nhất ở nhóm trẻ béo phì tham gia nghiên cứu với tỷ lệ là 38,9%, nữ có tỷ lệ tăng triglycerid cao hơn nam (47,5% so với 35,1%) (p = 0,011). Tỷ lệ trẻ béo phì rối loạn lipid máu có kèm theo vòng eo cao là 95,8%. Tỷ lệ trẻ béo phì rối loạn lipid máu có kèm theo tỷ số vòng eo/vòng mông cao là 94,1%.

Kết luận: Tỷ lệ rối loạn lipid máu ở trẻ béo phì nữ cao hơn trẻ nam. Tăng triglycerid phổ biến nhất ở nhóm trẻ béo phì. Đa số trẻ béo phì rối loạn lipid máu có kèm theo vòng eo cao và tỷ số vòng eo/vòng mông cao.

Từ khóa: béo phì trẻ em, rối loạn lipid máu.

ABSTRACT :

DYSLIPIDEMIA PREVALENCE AMONG OBESE CHILDREN AGED 6-10 YEARS IN HANOI IN 2012

Pham Thi Tuyet Lan, Nguyen Do Huy, Bui Thi Nhung, Tran Quang Binh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 97 - 104

Objectives: Determine dyslipidemia prevalence among obese children aged 6-10 years in Hanoi in 2012.

Methods: Descriptive cross section.

Results: The study was conducted on 265 obese children aged 6–10 years in some primary schools in Hanoi including 185 obese children who were male (69,8%). A total of 44.9% of the obese children showed an abnormal lipid profile. The proportion of dyslipidemia in obese girls was 58.7%, higher than in boys (38.9%), p = 0.003. Hypertriglyceridemia was the most common disorder, occurring in 38.9% of the obese children, higher in girls than in boys (47.5% and 35.1%, respectively, p = 0,011). Among obesity with dyslipidemia, the percentage of high waist circumference was 95.8% and that of high waist-hip ratio was 94.1%.

Conclusion: The prevalence of dyslipidemia was more common for girls than for boys. Hypertriglyceridemia was the most common disorder. Most obese children with dyslipidemia have high waist circumference and high waist-hip ratio.

Keywords: childhood, obesity, dyslipidemia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF