Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT MỘT THÌ TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT DO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TRÁI

Vũ Hoàng Hà*

TÓM TẮT :

Mở đầu: phẫu thuật điều trị tắc ruột do ung thư đại tràng (UTĐT) trái vẫn là thách thức đối với các phẫu thuật viên. Nghiên cứu này đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật một thì điều trị tắc ruột do UTĐT trái tại bệnh viện Nhân dân Gia định trong gần 10 năm từ 1.1999 – 6.2008.

Thiết kế nghiên cứu: Chúng tôi nghiên cứu hồi cứu đánh giá kết quả sớm 27 BN, gồm 12nam, 15 nữ, có tuổi trung bình 54.5 ± 14.6; 15 (55.6%). 17 (55.6%) BN được đánh giá trước mổ theo ASA I, II; 12 (44.4%) có ASA III.

Kết quả: 17(66.5%) TH tắc ở đại tràng chậu hông, 6 TH (18.5%) u gây tắc ở đại tràng xuống, 4 TH(15%) tắc ở đại tràng góc lách. Rửa đại tràng trong mổ được thực hiện ở 21 BN, 6 TH chỉ xả phân trước khi cắt nối. Tỷ lệ tử vong 0%, xì dò 0%, thời gian nằm viện trung bình 9 ± 3 ngày

Kết luận: phẫu thuật một thì điều trị tắc ruột do UTĐT trái cho kết quả tốt ở những BN có ASA từ I – III.

Từ khóa: ung thư đại tràng, tắc ruột.

ABSTRACT :

THE RESULT OF ONE STAGE SURGERY MANAGEMENT OF LEFT-SIDED COLONIC OBSTRUCTION

Vu Hoang Ha * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3- 2013: 113 - 120

Background: Surgical management of left-sided colonic obstruction is a surgical challenge. This study was performed to review our management of patients with left colon obstruction by one stage surgery presenting to the Nhân dân Gia định Hospitals approximate a 10-year period, 1.1999 to 6.2008.

Study Design: We did a retrospective chart review early outcome of 27 patients who had one stage surgery management (12 male and 19 female; mean age 54.5 years). 100% had obstructing colorectal cancer.

Results: Sites of obstruction were sigmoid colon,17 (66.5%); descending colon, 6 (18.5%); and splenic flexure, 4 (15%). Seventeen patients had ASA score before surgery I, II; twelve had III. Intraoperative colonic lavage was undertaken in 21 cases, 6 patients had single stage only with bowel decompression before anastomosis. Morbidity after surgery was 19%, anastomotic leak was 0%, none die during post – operation. Average time after surgery was 9 days.

Conclusion: single stage surgery treatment left colonic obstruction would have good result in patients who have ASA score I – III.

Keywords: colonic cancer, colonic obstruction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF