Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM GNATHOSTOMA SPP TRÊN GAN LƯƠN (Monopterus albus) TẠI CHỢ N. QUẬN 10, TP.HCM TỪ THÁNG 3/2010- 2/2011

Trần Thị Hồng*, Lê Đức Vinh*, Trần Trinh Vương*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh do Gnathostoma sp. là một bệnh động vật ký sinh, lây nhiễm vào người qua đường thực phẩm do ăn các loài thuỷ sản sống hoặc tái như ếch nhái, cá lóc, lươn, rắn bị nhiễm ấu trùng giai đoạn 3 của KST này. Trong cơ thể người ấu trùng có thể di chuyển và gây tác hại tại nhiều cơ quan khác nhau, đôi khi có thể đưa đến tử vong. Do số bệnh ngày càng nhiều, chúng tôi tiến hành điều tra tình hình nhiễm Gnathostoma sp. trên lươn được bày bán tại chợ nội thành Tp.HCM nhằm cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh này từ môi trường.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tỷ lệ và mật độ nhiễm Gnathostoma sp. trên gan lươn được thu thập tại chợ nội thành tp.HCM trong 1 năm, đồng thời khảo sát sự phân bố mầm bệnh theo tháng và theo mùa trong 1 năm

Phương pháp tiến hành: tiến hành phương pháp mô tả, thu thập mẫu nội tạng lươn từ chợ trong 1 năm,. Mẫu sẽ được phẫu tích tìm ấu trùng lây nhiễm giai đoạn 3 (AT3) của Gnathostoma sp trong gan. Khảo sát tỷ lệ lươn nhiễm mầm bệnh và mật độ ấu trùng trung bình trên mỗi cá thể lươn. Phân tích sự phân bố theo tháng và 2 mùa trong năm.

Kết quả: Khảo sát 6067 mẫu gan lươn thu được tháng 3/2010 đến tháng 2/2011, tại chợ N. Q.10, tp.HCM: Tỷ lệ nhiễm AT3 của Gnathostoma sp là 3,25% thấp hơn so với Thái Lan. Tỷ lệ này tăng cao giữa mùa mưa và đầu mùa khô. Mật độ nhiễm trung bình là 11,05 ± 2,69, mật độ nhiễm cao nhất vào tháng 11 và thấp nhất vào tháng 4,5.

Kết luận: Từ kết quả trên chúng tôi nhận thấy nguy cơ nhiễm mầm bệnh Gnathostoma sp. từ lươn là đáng kể do tỷ lệ nhiễm khá cao. Người dân nên ăn chín các thức ăn được chế biến từ thuỷ sản, đặc biệt là giữa mùa mưa và tháng 11 hàng năm.

Từ khóa: Gnathostoma sp., lươn tại chợ

ABSTRACT :

THE PREVALENCE OF GNATHOSTOMA INFECTIVE STAGE LARVAE IN SWARMP EELS (Monopterus albus) AT A MARKET, DISTRICT 10. HO CHI MINH CITY FROM MARCH/2010
TO FEBRUARY /2011

Tran Thi Hong, Le Duc Vinh, Tran Trinh Vuong
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 121 - 126

Background: Human gnathostomiasis is an important food-borne parasitic zoonosis, caused mainly by eating raw meat of fish especially frogs, snakehead, swamp eels, snakes, …. Getting into the human body, the advanced third stage larvae can migrate and harm to many different organs, or even lead to death. Due to increasing case frequency, we conducted a survey of Gnathostoma sp. infection in swamp eels sold in a market to alert the risk of getting pathogen from the environment.

Objectives: Identify the prevalence and density of infections Gnathostoma sp. in swamp eels livers that were collected at a local market in HCM city during a whole year, and survey variation of the distribution of this pathogen according to month and season in this whole year

Methods: a descriptive study, consists of collecting samples of visceral organ of swamp eels from a market for a whole year. The samples were dissected to find the advanced third stage larvae (AT3) in the liver. To survey the prevalence and the average density of AT3. To analysis their distribution by month and by season during the whole year.

Results: a total of 6067 livers from swamp eels were collected at a market of District 10, HCMC, from 3/2010 to 2/2011,: the AT3 Gnathostoma prevalence is 3.25%, lower than in Thailand. The frequencies reached two peaks at the middle the rainy season and at the beginning of dry season. Average density of infection was 11.05 ± 2.69, the highest density of infection on november and lowest on April and May.

Conclusion: From our study, we realized that the risk of contaminated Gnathostoma sp. from eel is significant by its high prevalence. People should eat well-cooked aquatic food, especially during the rainy season and on november .

Keywords: Gnathostoma sp., swamp eel

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF