Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
TÁC NHÂN VI SINH THƯỜNG GẶP TRÊN BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT SỌ NÃO TẠI KHOA NGOẠI THẦN KINH VÀ KHOA HỒI SỨC NGOẠI THẦN KINH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Thị Thanh Nga*, Mai Nguyệt Thu Hồng**, Lục Thị Vân Bích**, Hoàng Thị Thanh Hằng**, Nguyễn Văn Khôi *,***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn sau phẫu thuật sọ não là bệnh lý rất nguy hiểm vì dễ gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và dẫn đến tử vong.

Mục tiêu: Xác định tác nhân vi sinh gây nhiễm khuẩn trên bệnh nhân sau phẫu thuật sọ não và tính đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn này.

Phương pháp: Định danh và đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn theo CLSI 2012.

Kết quả - bàn luận: Trong 478 mẫu bệnh phẩm nhiễm khuẩn, vi khuẩn được phát hiện chủ yếu là Acinetobacter baumanii 33.3%, Staphylococcus aureus 18.6%, E. coli 11.7%, Klebsiella spp. 11.5% và Pseudomonas aeruginosa 7.3%. Vi khuẩn đề kháng cao với kháng sinh là Acinetobacter baumanii đã đề kháng trên 80% với các kháng sinh thuộc họ aminoglycoside, cephalosporin, quinolone sulfonamide/Trimethoprim và carbapenem.

Kết luận: Vi sinh vật thường gây nhiễm khuẩn trên bệnh nhân phẫu thuật sọ não là Acinetobacter baumanii, Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella spp. và Pseudomonas aeruginosa. Vi khuẩn đề kháng cao với kháng sinh là Acinetobacter baumanii đã đề kháng trên 80% các kháng sinh.

Từ khóa: vi sinh vật, nhiễm khuẩn, phẫu thuật sọ não, kháng sinh

ABSTRACT :

MICROORGANISMS STRONGLY ASSOCIATED WITH POST-NEUROSURGICAL INFECTIONS IN PATIENTS OF CHO RAY HOSPITAL

Tran Thi Thanh Nga, Mai Nguyet Thu Hong, Luc Thi Van Bich, Hoang Thi Thanh Hang,
Nguyen Van Khoi * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 127 - 135

Background: Post-neurosurgical infections were seriously because of causing a real risk of meningitis, septicemia and represent a substantial burden of disease for patients in terms of morbidity and mortality.

Objective: To determine micro-organisms associated with post-neurosurgical infections in patients and the risk of resistance to antimicrobial agent of these isolates.

Method: Identification and antibiotic resistance of isolates according to CLSI 2012.

Results - Discussion: Of the 478 infectious specimens, the high risk microorganisms in post-neurosurgical infections were Acinetobacter baumanii 33.3%, Staphylococcus aureus 18.6%, E. coli 11.7%, Klebsiella species. 11.5% and Pseudomonas aeruginosa 7.3%. The main antimicrobial resistant pathogen was Acinetobacter baumanii that resisted to more than 80% antibacterial agents as aminoglycosides, cephalosporins, quinolones, sulfonamide/trimethoprim and carbapenems.

Conclusion: The high risk microorganisms in post-neurosurgical infections were Acinetobacter baumanii, Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella species and Pseudomonas aeruginosa. The main antimicrobial resistant pathogen was Acinetobacter baumanii that resisted strongly to more than 80% of antibacterial agents.

Key words: microorganisms, infection, neurosurgical, antibiotic.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF