Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CÁC NHÁNH ĐỘNG MẠCH NGỰC NÔNG CẤP MÁU CHO NHU MÔ TUYẾN VÚ

Hồ Nguyễn Anh Tuấn*, Lê Quang Tuyền*, Phạm Đăng Diệu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm giải phẫu các nhánh động mạch ngực nông cấp máu bờ ngoài tuyến vú

Phương pháp: Mô tả, thực hiện trên 60 vú (30 thi hài) người Việt Nam được lưu trữ tại Bộ môn Giải phẫu trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược từ tháng 7/2011 đến tháng 9/2012.

Kết quả: 60 vú, 42 vú nữ - 18 vú nam. Tuổi trung bình: 66 (21 – 91) tuổi. Tỉ lệ xuất hiện Động mạch ngực nông (80%). Đường kính trung bình là 1,55mm. Thường nằm dưới các cơ ngực. Động mạch ngực nông chủ yếu cho các nhánh vú ngoài xuyên cơ ngực lớn. Vị trí vào tuyến của các nhánh trực tiếp thường tập trung ở ¼ dưới ngoài. 80,7% các nhánh vú ngoài xuyên cơ tập trung trong vòng tròn, 84,2% các nhánh vú ngoài xuyên cơ tập trung đoạn 3/16 ngoài.

Kết luận: ĐM ngực nông có 4 dạng nguyên ủy. Các nhánh vú ngoài từ các động mạch này có 2 dạng trực tiếp vào tuyến hoặc xuyên cơ. 2 cách phân chia xác định vị trí nhánh xuyên cơ: theo vòng tròn 11cm, 6,5cm, bán kính 2,5cm hoặc đoạn 3/16 ngoài theo bề ngang cơ ngực lớn.

Từ khóa: Động mạch ngực ngoài, Động mạch ngực nông, Nhánh vú ngoài, Nhu mô tuyến vú, Nguồn cung cấp máu.

ABSTRACT :

ANATOMIC FEATURES OF THE SUPERFICIAL THORACIC ARTERIES SUPPLYING TO THE MAMMARY GLAND

Ho Nguyen Anh Tuan, Le Quang Tuyen, Pham Dang Dieu
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 145- 152

Objective: To describe the anatomic features of the superficial thoracic arteries supplying to mammary gland.

Method: A descriptive study of 60 breasts (30 cadavers) in Anatomy Department of The Pham Ngoc Thach university of medicine and The university of medicine and pharmacy at HCM city from July 2011 and September 2012.

Results: 60 breast: 42 breasts women – 18 breasts men, the mean age is 66 (range: 21 – 91) years old. The prevalence of the superficial thoracic arteries are 80%. The mean diameter was 1,55mm. They lie beneath the pectoral muscles. Most of the superficial thoracic arteries gives the major muscle perforators to the breast. The direct branches are used to locate to inferolateral quadrant of the breast. 80,7% the muscle entering points are in the circle of 2,5cm radius (distant from 11cm lateral to midline and 6,5cm below the sternal notch) or 84,2% ones are in 3/16 range.

Conclusions: The superficial thoracic artery has 4 variations of the origin. The lateral mammary arteries are two patterns: direct branches and perforator ones. Two kinds of division: basing on the circle or region 3/16 based on the width of the major pectoral muscle.

Key words: The axillary artery, superficial thoracic artery, lateral mammary branches, mammary gland, Blood supply.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF