Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT GHI HÌNH XUNG LỰC XẠ ÂM TRONG DỰ ĐOÁN GIAI ĐOẠN XƠ HÓA GAN TRÊN BỆNH NHÂN BỊ BỆNH GAN MẠN

Trần Thị Khánh Tường*, Hoàng Trọng Thảng**

TÓM TẮT :

Tổng quan và mục tiêu: Xung lực xạ âm (ARFI) một kỹ thuật mới không xâm lấn dùng để đánh giá giai đoạn xơ hóa gan trong bệnh gan mãn. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định giá trị chẩn đoán của ARFI trong dự đoán giai đoạn xơ hóa ở những bệnh nhân bệnh gan mãn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 30 bệnh nhân bị bệnh gan mãn tính, trong đó có 12 trường hợp xơ gan và 18 trường hợp không xơ gan. 20 trường hợp được sinh thiết gan để đánh giá xơ hóa bằng hệ thống Metavir. Tất cả bệnh nhân đều thực hiện kỹ thuật ARFI được đo vận tốc sóng biến dạng (SWV). Các giá trị ngưỡng được xác định bằng cách phân tích đường cong ROC.

Kết quả: Xơ hóa gan xác định bằng giải phẫu bệnh được đánh giá bằng thang điểm METAVIR; F0: 2 trường hợp, F1: 10 trường hợp, F2: 3 trường hợp, F3: 3 trường hợpF4: 2 trường hợp. 10 trường hợp xơ gan không sinh thiết gan, được chẩn đoán bởi các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng. ARFItương quan đáng kể với mức độ xơ hóa (Spearman rho: 0,738, p <0,001). Diện tích dưới đường cong ROC 0,98 (khoảng tin cậy 95%: 0,95-0,99) đối với F2-F4; 0,93 (0,81-0,99) đối với F3-F4 0,92 (0,81-0,99) đối với F4. Giá trị ngưỡng của vận tốc sóng biến dạng (SWV) như sau: 1,31 m/ s cho F2-F4 (độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 83,33%); 1,48 m/s cho F3-F4 (độ nhạy 93,33%, độ đặc hiệu 86,67%) và 1,58 m/s cho F4 (độ nhạy 91,67%, độ đặc hiệu 83,33%).

Kết luận: Vận tốc sóng biến dạng của ARFI tương quan với mức độ của xơ hóa gan. Kỹ thuật siêu âm đàn hồi ARFI một phương pháp mới không xâm lấn và đáng tin cậy để đánh giá xơ hóa gan ở những bệnh nhân bệnh gan mãn.


ABSTRACT :

ASSESSING PRELIMINARILY THE VALUE OF ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE IMAGING FOR PREDICTION OF STAGING OF LIVER FIBROSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATIC DISEASE

Tran Thi Khanh Tuong, Hoang Trong Thang
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 159 - 165

Background / Objectives: Acoustic radiation force impulse (ARFI) is a novel noninvasive technology for the assessment of stage of liver fibrosis in chronic hepatic disease. This study aimed to validate the diagnostic usefulness of ARFI for prediction of staging of liver fibrosis in patients with chronic liver disease.

Patients and Methods: The study was carried out on 30 patients with chronic hepatic disease including 12 cases of cirrhosis and 18 cases of noncirrhosis. 20 cases underwent a liver biopsy for histological assessment of liver fibrosis by the Metavir scoring system. All of patients were evaluated by ARFI elastography and was expressed as the shear wave velocity (SWV). Cut-off values were determined using receiver-operating characteristic (ROC) curves.

Results: Histological liver fibrosis was evaluated by Metavir scoring; F0: 2 cases, F1: 10 cases, F2: 3 cases, F3: 3 cases and F4: 2 cases. 10 cases of cirrhosis not performed liver biopsy were made diagnosis by clinical signs, laboratory tests. ARFI quantification correlated significantly with the fibrosis stage (Spearman rho:  0.738,p < 0.001). The areas under the ROC curves were 0.98 (95% confidence intervals: 0.95-0.99) for F2-F4, 0.93 (0.81-0.99) for F3-F4 and 0.92 (0.81- 0.99) for F4. The cut-off values of the shear wave velocity (SWV) were as follows: ≥1.31 m/s for F2-F4 (sensitivity 100%, specificity 83.33%); ≥1.48 m/s for F3-F4 (sensitivity 93.33%, specificity 86.67%) and ≥1.58 m/s for F4 (sensitivity 91.67%, specificity 83.33%).

Conclusions: Increasing ARFI velocities correlate with high degree of hepatic fibrosis. Ultrasonic ARFI elastography is a novel, non-invasive and reliable method for the assessment of liver fibrosis in patients with chronic liver disease.

Key words: liver fibrosis, chronic hepatic disease, acoustic radiation force impulse imaging (ARFI).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF