Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
VẬN ĐỘNG THỂ LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG TĨNH Ở HỌC SINH CẤP 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tăng Kim Hồng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả vận động thể lực và hoạt động tĩnh của học sinh cấp 2 TPHCM.

Phương pháp: Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trong tháng 11 và 12, năm 2004. 2715 học sinh cấp 2 được chọn vào mẫu nghiên cứu bằng phương pháp chọn mẫu cụm nhiều bậc theo PPS và được phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Thời gian dành cho hoạt động thể lực với cường độ trung bình tới nặng, việc di chuyển đi lại cũng như thời gian dành cho màn ảnh nhỏ được tính cho mỗi học sinh theo số phút/ngày và sau đó được phân loại dựa theo khuyến cáo dành cho vận động thể lực và hoạt động tĩnh. Hồi quy logistic đa biến được áp dụng để khảo sát mối liên quan giữa thời gian dành vận động thể lực, xem tivi/chơi game và việc đi đến trường/về nhà với các yếu tố kinh tế-xã hội.

Kết quả: Học sinh dành ít thời gian cho hoạt động thể lực trong lúc nghỉ hè hơn lúc đi học (35 phút/ngày với 43 phút/ngày). Nam sinh dành nhiều thời gian cho vận động thể lực (40,2 đến 48,2 phút/ngày) hơn nữ (29,4 đến 31,6 phút/ngày) cả trong lúc đi học lẫn lúc nghỉ hè. Thời gian dành cho việc học ngoài giờ (làm bài tập ở nhà hay đi học thêm) vào khoảng 135 phút/ngày. Nữ sinh và nhóm trẻ lớn có xu hướng dành nhiều thời gian cho việc học. Phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy khả năng di chuyển chủ động ở nam và nữ đều tăng lên theo tuổi, cao nhất ở nhóm tuổi lớn (≥ 14 tuổi) (ORnam = 2,9, KTC 95%: 1,4, 6,0; ORnữ = 3,2, KTC 95%: 1,3, 4,1). Ngược lại với tuổi, khả năng di chuyển chủ động ở nam và nữ đều giảm ở trẻ có kinh tế gia đình khá giả và thấp nhất ở nhóm trẻ có kinh tế gia đình gia đình khá giả nhất (ORnam = 0,5, KTC 95%: 0,2, 1,1, ORnữ = 0,3, KTC 95%: 0,2, 0,5).

Kết luận: Nam sinh hoạt động thể lực nhiều hơn nữ. Trẻ ở những gia đình khá giả càng ít vận động thể lực hơn.

Từ khóa: Vận động thể lực, Hoạt động tĩnh, Di chuyển, Yếu tố kinh tế-xã hội

ABSTRACT :

PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIORS AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS OF HOCHIMINH CITY

Tang Kim Hong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 191 - 200

Objective: To describe PA and sedentary behaviors of junior high school students of Ho Chi Minh City (HCMC).

Methods: A cross-sectional study was conducted between November and December 2004. 2715 junior high school students were selected using multistage cluster sampling with PPS method and were interviewed by questionnaires. Time spent in moderate to vigorous physical activities, transportation as well as small screen view were calculated for each student in minutes per day, and then were categorized based on the recommendations on PA and sedentary behaviors. Multiple logistic regressions were used to examine associations between levels of time spent for sedentary, physical activity, transportation and socio-demographic factors.

Results: Students spent less time in physical activities in summer holidays than in school term (35 mins/day vs. 43 mins/day). Boys spent more physical activities time (40.2 to 48.2 mins/day) than girls (29.4 to 31.6 mins/day) both in summer holidays and school term. Time spent studying after class (homework and attending extra tutorials) was on average 135 minutes per day. Girls and the older age group tended to spend more time studying. Multiple logistic regression showed that the odds of active transportation in boys and girls were increased as the age increased and the highest was found in the oldest age group (≥ 14 years old) (ORmale = 2.9, 95% CI: 1.4, 6.0; ORfemale = 3.2, 95% CI: 1.3, 4.1, respectively). In contrast to age, the odds of active transportation in boys and girls were decreased as the wealth index increased and lowest in the richest group: (ORmale = 0.5, 95% CI: 0.2, 1.1, ORfemale = 0.3, 95% CI: 0.2, 0.5, respectively).

Conclusions: Male did more PA than female and students in more wealthy families were less active than students from the less wealthy ones.
Key words: Physical activity, sedentary behaviors, Transportation, Socio-economic factors

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF