Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
HÌNH ẢNH LÂM SÀNG VÀ THÔNG TIN DỊCH NÃO TUỶ Ở BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO DO CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS CÓ HAY KHÔNG CÓ NHIỄM HIV

Lê Tự Phương Thảo*, Nguyễn Huy Dũng**, Nguyễn Thanh Hiệp*, Nguyễn Hữu Lân**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tỷ lệ mắc viêm màng não do Cryptococcus neoformans tăng lên trong những năm gần đây, cả ở người HIV dương tính và âm tính. Hiện có ít báo cáo về bệnh viêm màng não do Cryptococcus neoformans bệnh nhân Việt Nam có hoặc không có nhiễm HIV.

Mục tiêu: Mô tả hình ảnh lâm sàng thông tin dịch não tủy bệnh nhân bị viêm màng não do Cryptococcus neoformans có hoặc không có nhiễm HIV.

Chất liệu và phương pháp: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu loạt lâm sàng trên những bệnh nhân bị viêm màng não do Cryptococcus neoformans đồng ý làm xét nghiệm HIV, tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ năm 2007 đến năm 2013.

Kết quả: 85 bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do Cryptococcus neoformans, dựa trên kết quả soi và/hoặc cấy dịch não tủy tìm thấy Cryptococcus neoformans. Triệu chứng viêm màng não/viêm não-màng não thường gặp nhất là đau đầu (80%), buồn nôn hoặc nôn (51,76%), thay đổi ý thức từ lú lẫn đến hôn mê (22,35%), cổ gượng (20%). Tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng này không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm bệnh nhân HIV dương tính và nhóm bệnh nhân HIV âm tính. Sốt rất ít gặp ở nhóm bệnh nhân HIV dương tính so với nhóm bệnh nhân HIV âm tính (45,45% so với 78,95%; p < 0,02). Bệnh nhân HIV dương tính có số lượng bạch cầu dịch não tủy (5 tế bào/μL so với 78 tế bào/μL; p < 0,0001), lượng protein dịch não tủy (0,30 ± 0,23 g/L so với 0,71 ± 0,58; p < 0,0001) thấp hơn tỷ lệ tế bào lympho trong dịch não tủy (99 ± 6%, so với 79 ± 32%; p < 0,0001), lượng chloride dịch não tuỷ (113,79 ± 7 vs. 110,06 ± 6,4; p < 0,03) theo thứ tự cao hơn so với bệnh nhân HIV âm tính.

Kết luận: Nghiên cứu này chứng minh viêm màng não do Cryptococcus có thể xảy ra ở bệnh nhân HIV dương tính hoặc bệnh nhân không có bệnh nền rõ ràng. Các triệu chứng thường gặp nhất là đau đầu, sốt, buồn nôn hoặc nôn. Xét nghiệm dịch não tuỷ (lượng protein, lượng chloride, số lượng tế bào bạch cầu, tỷ lệ tế bào lymphô) có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm bệnh nhân có hay không có nhiễm HIV.

Từ khóa: viêm màng não do Cryptococcus neoformans, vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

ABSTRACT :

CLINICAL SPECTRUM AND CEREBROSPINAL FLUID DATA IN CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS MENINGITIS IN PATIENTS WITH OR WITHOUT HIV.

Le Tu Phuong Thao, Nguyen Huy Dung, Nguyen Thanh Hiep, Nguyen Huu Lan  
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 214 - 220

Background: The incidence of Cryptococcus neoformans meningitis has increased in recent years, both in human immunodeficiency virus (HIV) positive and negative patients. There are scanty reports of Cryptococcus neoformans meningitis (CNM) in Vietnamese patients with or without HIV.

Objective: To describe the clinical spectrum and cerebrospinal fluid variations in cryptococcus neoformans meningitis in patients with or without HIV.

Materials and Methods: We performed a case series study at Pham Ngoc Thach hospital from 2007 to 2013 on Cryptococcus neoformans meningitis Vietnamese patients who agreed for HIV testing.

Results: Eighty five patients were diagnosed of CNM, based on cerebrospinal fluid (CSF) microscopy and/or culture. The most common meningitis/meningoencephalitis symptoms are headache (80%), nausea or vom­iting (51.76%), altered consciousness rang­ing from confusion to a comatose state (22.35%), neck stiffness (20%). These symptoms are not statistically significant between HIV positive and HIV negative. Fever is much less observed in HIV-positive patients than in HIV-negative patients (45.45% vs. 78.95%, p < 0.02). HIV-positive patients have lower CSF white blood cell count (5 cell/μL vs. 78 cell/μL; p < 0,0001), CSF protein level (0.30 ± 0.23 g/L vs. 0.71 ± 0.58; p < 0.0001) and a higher CSF relative lymphocyte count (99 ± 6 % vs. 79 ± 32 %; p < 0.0001), CFS chloride level (113.79 ± 7 vs. 110.06 ± 6.4 respectively; p < 0.03) than the HIV-negative patients.

Conclusion: This study demonstrated that Cryptococcal meningitis can occur in patients with HIV positive or without any apparent underlying diseases. The most common symptoms were headache, fever and nausea or vom­iting. CSF examinations (protein level, white blood cell count, relative lymphocyte count) did show significant dif­ferences between the patients with and without HIV.

Key words: Cryptococcal neoformans meningitis, Human immunodeficiency virus (HIV).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF