Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
LAO MÀNG NÃO Ở NGƯỜI NHIỄM HAY KHÔNG NHIỄM HIV: HÌNH ẢNH LÂM SÀNG, THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY, ĐẶC TÍNH HÌNH ẢNH HỌC

Lê Tự Phương Thảo*, Nguyễn Thị Hồng Hạnh**, Nguyễn Huy Dũng***, Nguyễn Thanh Hiệp****, Nguyễn Hữu Lân**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Lao màng não thường xảy ra ở người suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV) hơn ở người không nhiễm HIV, nhưng nhiễm HIV có làm thay đổi biểu hiện lao màng não và kết cục của những bệnh nhân này thì không được rõ.

Mục tiêu: Phân tích hình ảnh lâm sàng, thay đổi dịch não tủy, đặc tính hình ảnh học của bệnh nhân lao màng não có nhiễm hay không nhiễm HIV.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả các trường hợp bệnh. Bệnh nhân lao màng não, đồng ý làm xét nghiệm HIV, tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ 1 tháng 1 năm 2012 đến 31 tháng 12 năm 2012. Chẩn đoán lao màng não dựa vào việc cấy dịch não tủy tìm thấy Mycobacterium tuberculosis.

Kết quả: Trong thời gian nghiên cứu, có 122 bệnh nhân được chẩn đoán lao màng não. Tuổi trung vị của bệnh nhân là 35 tuổi. Trong số những bệnh nhân này, có 40,2% (49/122) bệnh nhân HIV dương, 60% (83/122) bệnh nhân nam. Các triệu chứng phổ biến là đau đầu gặp trong 75,4% (92/122) bệnh nhân; buồn nôn hoặc nôn gặp trong 51,6% (63/122) bệnh nhân; thay đổi ý thức từ tình trạng lú lẫn đến hôn mê gặp trong 46,7% (57/122) bệnh nhân; cổ gượng gặp trong 65,6% (80/122) bệnh nhân; dấu hiệu Kernig dương gặp trong 45,1% (55/122) bệnh nhân. Tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng này không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm bệnh nhân HIV dương và HIV âm. 80,3% (98/122) bệnh nhân lao màng não có sốt và 40,1% (50/122) bệnh nhân bị sụt cân. Sốt và sụt cân ít gặp ở bệnh nhân HIV âm hơn bệnh nhân HIV dương (theo thứ tự là 74% so với 89,8% và 32,9% so với 53,1%; p < 0,04). Không khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả xét nghiệm dịch não tủy giữa bệnh nhân HIV dương và bệnh nhân HIV âm. CT scan sọ não thấy có bất thường não trong 18% (22/122) bệnh nhân. Tử vong trong thời gian nằm bệnh viện là 15,6% (19/122) bệnh nhân.

Kết luận: Sốt, sụt cân, đau đầu, chứng kích thích màng não và thay đổi trạng thái tinh thần là những đặc điểm lâm sàng của lao màng não. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm bệnh nhân HIV dương và nhóm bệnh nhân HIV âm. Chụp CT scans thấy có hình ảnh bất thường của não trong một phần năm bệnh nhân lao màng não.

Từ khóa: Lao màng não, vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

ABSTRACT :

TUBERCULOUS MENINGITIS IN PATIENTS WITH OR WITHOUT HIV: CLINICAL FEATURES, CEREBROSPINAL FLUID CHANGES, IMAGING CHARACTERISTICS.

Le Tu Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Han, Nguyen Huy Dung, Nguyen Thanh Hiep,
Nguyen Huu Lan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 230 - 238

Background: Tuberculosis meningitis (TBM) occurs more commonly in human immunodeficiency virus (HIV)-infected individuals than in HIV-uninfected individuals, but whether HIV infection alters the presentation and outcome of tuberculosis meningitis is unknown.

Objectives: To analyze the clinical features, cerebrospinal fluid (CSF) changes, imaging characteristics of TBM among patients with and without HIV.

Materials and Methods: We performed a case series study at Pham Ngoc Thach hospital from 1st January 2012 to 31st December 2012 on TBM patients who agreed for HIV testing. Diagnosis of TBM based on the presence of Mycobacterium tuberculosis in CSF culture.

Results: During the study, 122 patients were diagnosed of TBM. Their median age was 35 years. Among these patients, 40.2% (49/122) were HIV-positive and 60% (83/122) were males. The common symptoms were headache in 75.4% (92/122); nausea or vom­iting in 51.6% (63/122); altered consciousness ranging from confusion to a comatose state in 46.7% (57/122); neck stiffness in 65.6% (80/122) and positive Kerning’s sign in 45.1% (55/122) of patient population. These symptoms were not statistically significant between HIV positive and HIV negative subgroups. 80.3% (98/122) of TBM patients had fever and 40.1% (50/122) suffered from weight loss. Fever and weight loss were much less observed in non HIV-infected than in HIV-infected patients (74% vs. 89.8% and 32.9% vs. 53.1% respectively; p < 0.04). CSF examination showed no significant difference between HIV-positive and HIV- negative subgroups. Cranial CT scans showed imaging abnormalities of the brain in 18% (22/122) patient population. The in-hospital mortality was 15.6 % (19/122).

Conclusions: Fever, weight loss, headache, meningismus and mental status changes are clinical features of TBM. CSF examination showed no significant difference between HIV-positive and HIV- negative subgroups. CT scans showed imaging abnormalities of the brain in one-fifth of the TBM patient population.

Key words: Tuberculosis meningitis (TBM), Human immunodeficiency virus (HIV).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF