Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HỌC CỦA PHÙ HOÀNG ĐIỂM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC (OCT)

Võ Ngọc Bích Minh*, Nguyễn Ngọc Anh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm hình thái học của phù hoàng điểm đái tháo đường (ĐTĐ) trên máy chụp cắt lớp võng mạc OCT.

Phương pháp: Đây là một nghiên cứu cắt ngang, tiến hành khảo sát trên 77 bệnh với 114 mắt có phù hòang điểm ĐTĐ trên lâm sàng được chụp OCT. Các đặc điểm lâm sàng, thị lực có chỉnh kính và kết quả hình thái học, độ dày võng mạc trên OCT được ghi nhận để phân tích.

Kết quả: Chúng tôi tìm thấy có 5 dạng hình thái của phù hoàng điểm ĐTĐ: dày võng mạc lan tỏa chiếm 99,1% (113 mắt), phù hoàng điểm dạng nang chiếm 48,2% (55 mắt), bong thanh dịch võng mạc cảm thụ chiếm 25,4% (29 mắt), co kéo màng hyalid sau chiếm 13,2% (15 mắt) và bong võng mạc do co kéo chiếm 3,5% (4 mắt). Ngoại trừ phù võng mạc lan tỏa đứng riêng rẽ (38,05%), các dạng khác thường kết hợp nhau. Thường là kết hợp giữa phù võng mạc lan tỏa với một hay nhiều dạng khác trên một bệnh cảnh lâm sàng. Có sự khác biệt về thị lực và độ dày hòang điểm đối với từng dạng hình thái.

Kết luận: Có ít nhất 5 dạng hình thái của phù hoàng điểm ĐTĐ được quan sát thấy trên lâm sàng. Và chúng thường kết hợp nhau. Có sự khác biệt thị lực có ý nghĩa đối với từng dạng hình thái học.

Từ khóa: phù hoàng điểm đái tháo đường, chụp cắt lớp võng mạc.

ABSTRACT :

DESCRIBE VARIOUS MORPHOLOGIC PATTERNS OF DIABETIC MACULAR EDEMA BY OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT)

Vo Ngoc Bich Minh, Nguyen Ngoc Anh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013:239 - 244

Background: Diabetic macular edema (DME) is the most common cause of visual impairment in patients with diabetes mellitus. In Viet Nam, however, no studies that have reported the patterns of structural changes in diabetic macular edema.

Objectives: Our study is to describe various morphologic patterns of diabetic macular edema demonstrated by optical coherence tomography (OCT).

Method: This was a cross section study. The OCT morphologic characteristics of 114 eyes from 77 patients were analyzed. Our study content includes recorded clinical data, best-corrected visual acuity and analyzed retinal thickness and morphologic patterns of diabetic macular edema on OCT imaging.

Results: We observed that there were five morphologic patterns of diabetic macular edema: diffuse retinal thickening (99.1%), cystoid macular edema (48.2%), posterior hyaloids traction (13.2%), serous retinal detachment (25.4%) and traction retinal detachment (3.5%). A large proportion of patients with single diffuse retinal thickening present on OCT imaging while other morphologic patterns of diabetic macular edema tend to combine with other than appeared alone. Mean retinal thickness and mean visual acuities varied depending on morphologic pattern.

Conclusion: There are at least five different morphologic patterns of diabetic macular edema observed on OCT imaging and they usually combine with each other.

Keywords: Diabetic macular edema. OCT.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF