Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
TỶ LỆ STREPTOCOCCUS NHÓM B ÂM ĐẠO-TRỰC TRÀNG TRÊN THAI KỲ SANH NON VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Từ Vân*, Bùi Thị Thu Hương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm Streptococcus nhóm B âm đạo-trực tràng trên các thai kỳ sanh non tại bệnh viện Từ Dũ và các yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành từ tháng 3/2010 đến tháng 6/2010 tại bệnh viện Từ Dũ Thành Phố Hồ Chí Minh. Có 234 sản phụ thỏa điều kiện chọn mẫu, được phỏng vấn theo bảng câu hỏi in sẵn và lấy bệnh phẩm ở âm đạo-trực tràng để phân lập vi khuẩn.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm Streptococcus nhóm B âm đạo-trực tràng ở các thai kỳ sanh non 17,5% có liên quan đến nơi cư ngụ của sản phụ (p= 0,034). Trong số 41 trường hợp nhiễm GBS thì có 31 trường hợp bị vỡ ối – rỉ ối, trong số này có 3 thai phụ bị sốt lúc nhập viện và thời gian ối vỡ đều > 12 giờ.

Kết luận: tỷ lệ nhiễm Streptococcus nhóm B âm đạo-trực tràng ở thai kỳ sanh non là khá cao, tuy nhiên chiến lược dự phòng nhiễm khuẩn sơ sinh do Streptococcus nhóm B chưa được phổ biến rộng rãi. Khuyến cáo việc cấy tầm soát tình trạng viêm âm đạo do Streptococcus nhóm B trên tất cả các thai phụ, đặc biệt là nhóm thai phụ nguy cơ chuyển dạ sanh non. Điều trị kháng sinh dự phòng khi vào chuyển dạ cho tất cả các thai phụ có kết quả cấy dương tính.

Từ khóa: Streptococcus, sanh non.

ABSTRACT :

THE RATE OF GROUP B STREPTOCOCCI VAGINA AND RECTUM INFECTION IN PRETERM PREGNANCIES AND CORRELATION FACTORS

Nguyen Thi Tu Van, Bui Thi Thu Huong
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 245 - 254

Objective: To identify the proportion Group B Streptococci vagina and rectum infection in preterm pregnancies and related factors at Tu Du Hospital.

Method: A Cross-sectional study was carried out from March 2010 to September 2010 in Tu Du hospital. There was 234 pregnancies interviewed and taken the pattern in vagina and rectum for culture.

Results: the rate of Group B Streptococci vagina and rectum infection in preterm pregnancies: 17.5%. There are a correlation of the living place (p=0,034). Among 41 cases of group B Streptococci vagina and rectum infection preterm, there were 31 cases of rupture of membranes; 3 cases of fever and prolonged rupture of membranes detention time of 12hours.

Conclusion: the rate of Group B Streptococci vagina and rectum infection is high but the program of the screening neonatal infection is not popular. Recommends screening for vaginal inflammation caused by group B Streptococci on all pregnant women, especially in women at risk of preterm labor. Prophylactic antibiotic treatment until delivery for all pregnant women with positive culture results.

Keywords: Streptococcus, preterm pregnancies.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF