Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
TỈ LỆ ĐẠT HUYẾT ÁP MỤC TIÊU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Chung Bá Ngọc*, Hoàng Quốc Hòa*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đái tháo đường là một vấn đề sức khỏe quan trọng trên toàn thế giới. Tăng huyết áp xuất hiện đồng thời làm gia tăng biến chứng tim mạch lên 2-4 lần. Tỉ lệ kiểm soát huyết áp vẫn còn chưa khả quan ngay cả ở các nước phát triển. Hiện tại ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu khảo sát về tỉ lệ đạt huyết áp mục tiêu trên bệnh nhân đái tháo đường.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ tăng huyết áp và tỉ lệ đạt huyết áp mục tiêu trên bệnh nhân đái tháo đường.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang được thực hiện từ 1/3/2012 đến 30/9/2012 tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định với 291 bệnh nhân tham gia.

Kết quả: Tỉ lệ tăng huyết áp là 80,1% và tỉ lệ đạt huyết áp mục tiêu (< 130/80 mmHg) là 19,3%.

Kết luận: Bệnh nhân đái tháo đường có tỉ lệ cao xuất hiện đồng thời tăng huyết áp nhưng tỉ lệ đạt huyết áp mục tiêu còn thấp.

Từ khóa: Đái tháo đường, tăng huyết áp, tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường, đạt huyết áp mục tiêu.

ABSTRACT :

Chung Ba Ngoc, Hoang Quoc Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 13 - 18

Background: Diabetes is an important health problem all over the world. Concurrent hypertention in diabetes can 2-4 times increase cardiovascular risk. Rates of controlled hypertenstion are not optimal even in developed countries. In Vietnam, there have not been enough studies related to blood pressure control in diabetes.

Objectives: To identify the prevalence of hypertension and rate of controlled hypertension in diabetes.

Research design and methods. A cross-sectional study was conducted in Gia Dinh People’s Hospital in 291 diabetic patients from 1/3/2012 to 30/9/2012.

Results: The prevalence of hypertension is 80.1% and the rate of controlled hypertension (< 130/80 mmHg) is 19.3%.

Conclusions: The diabetic patients have high prevalence of hypertension but the rate of control is low.

Key words: Diabetes, hypertension, hypertension in diabetes, controlled hypertension.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF