Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ GIẢI PHẪU BỆNH CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG

Bùi Nhuận Quý*, Nguyễn Thúy Oanh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa lâm sàng, nội soi và giải phẫu bệnh của polyp đại trực tràng.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả, cắt ngang có phân tích trên bệnh nhân được nội soi đại trực tràng tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định trong thời gian từ 12/2010 - 09/2011.

Kết quả: Trong số 140 bệnh nhân nghiên cứu: nam chiếm tỷ lệ nhiều hơn nữ 1,5/1; độ tuổi trung bình là 56,84. Polyp tập trung chủ yếu ở đại tràng trái, với các vị trí ở trực tràng, đại tràng chậu hông, đại tràng xuống chiếm tỷ lệ lần lượt là 39,38%, 11,88%, 20,63%. Trong đó, polyp đơn độc (77,14%); polyp không cuống (65%); polyp < 10mm (76,43%), ≥ 20 mm (9,28%); polyp có bề mặt trơn láng (70,71%). Polyp tuyến (91,28%); Nghịch sản nhẹ, vừa, nặng lần lượt là 46, 15%, 44,23%, 9,62%. Ung thư chiếm 4,03%. Mức độ nghịch sản, kích thước polyp, bề mặt polyp và tuổi bệnh có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với MBH polyp với p<0,05.

Kết luận: Mức độ nghịch sản càng nặng, kích thước polyp càng lớn, bề mặt polyp càng sùi loét và tuổi càng cao thì càng có nguy cơ bị ung thư đại trực tràng.

Từ khóa: polyp tân sinh, polyp không tân sinh, ung thư đại trực tràng.

ABSTRACT :

Bui Nhuan Quy, Nguyen Thuy Oanh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 19 - 24

Objective: To assess the association between clinical, endoscopic and pathological characteristics of colorectal polyps.

Methods: A prospective cross-sectional study was conducted on patients who underwent colonoscopy at Gia Dinh People’s Hospital from December, 2010 to September, 2011.

Results: There were 140 patients in our study. The male-to-femalre ratio was 1.5/1 with the mean age of 56.84. Polyps were found mainly in the left side of colon. The proportions of polyps in rectum, sigmoid colon, descending colon were 39.38%, 11.88%, 20.63%, respectively. In particular, the proportions of single polyps: 77.14%; sessile polyps: 65%; polyp size <10mm: 76.43%, ≥ 20 mm: 9.28%; smooth surfaces: 70.71%; adenomatous polyps: 91.28%. The proportions of mild, moderate, heavy dysplastic were 46.15%, 44.23%, 9.62% respectively. Colorectal adenocarcinomas accounted for 4.03%. Dysplastic level, polyp size, polyp surface disease and age may be associated with a statistically significant pathology of polyp with p <0.05.

Conclusions: The heavier level dysplastic, larger sized polyps, polyp surface as ulcerative and increasing age are more at risk of colorectal adenocarcinomas.

Keywords: neoplastic polyps, non-neoplastic polyps, colorectal adenocarcinomas.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF