Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Lê Thanh Quỳnh Ngân*, Bùi Hữu Hoàng**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Việt Nam là quốc gia thuộc vùng lưu hành của bệnh viêm gan virus B (VGVB) với đường lây nhiễm chủ yếu từ mẹ truyền sang con. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai bị nhiễm virus viêm gan B (HBV) chưa được đánh giá và nghiên cứu đầy đủ để quản lý và dự phòng lây nhiễm cho con.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thai phụ bị nhiễm HBV, khảo sát đặc điểm dịch tễ học, các dấu ấn huyết thanh của thai phụ nhiễm HBV, tải lượng virus và mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với khả năng lây truyền HBV ở thai phụ.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô t, có phân tích.

Đối tượng: Các thai phụ được tầm soát tình trạng nhiễm HBV dựa trên kết quả HBsAg(+) và/hoặc antiHBc total (+) tại phòng khám thai, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 12/2010 đến 5/2011.

Kết quả: Trong số 3,676 thai phụ đến khám thai, có 153 thai phụ có antiHBc total (+) (4,16%)80 thai phụ có HBsAg(+) (2,17%). Tỉ lệ thai phụ có HBeAg (+)/ HBsAg(+) là 52,5%. Tỉ lệ thai phụ bị viêm gan là 31,4%, tỉ lệ HBV DNA (+) là 74%, lượng virus trung bình là 4,9log10 UI/ml. Thai phụ có HBeAg (+) kèm theo men ALT tăng trên 2 lần giới hạn bình thường có lượng HBV DNA cao (> 5 log10 UI/ml) so với nhóm thai phụ có HBeAg (-) và men ALT thấp (p<0,001). Tiền căn nhiễm HBV trong gia đình làm tăng nguy cơ có HBsAg (+) và HBeAg (+) ở thai phụ lần lượt với tỉ số chênh là 2,5 và 1,8.

Kết luận: Tỉ lệ thai phụ có antiHBc (+) là 4,16%, tỉ lệ thai phụ có HBsAg (+) là 2,17%. Tỉ lệ thai phụ có viêm gan là 31,3%. Lượng HBV DNA trung bình là 4,9log10 UI/ml. Thai phụ có HBeAg (+) kèm men ALT tăng hơn 2 lần là yếu tố dự đoán khả năng có tải lượng virus cao.

Từ khóa. Nhiễm virus viêm gan B (HBV), HBsAg, HBeAg, antiHBc, HBV DNA

ABSTRACT :

AT GIA DINH PEOPLE HOSPITAL

Le Thanh Quynh Ngan, Bui Huu Hoang * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 25 - 31

Background: Vietnam is a country belongs to Hepatitis B Virus (HBV) epidemic area with the main contamination pathway is vertically from mother to children. However, pregnant women with HBV infection has not been studied completely for the management and preventing children transmission.

Objectives: To determine the prevalence of HBV infection and investigate epidemiological characteristics, HBV serologic markers, viral load, and the relationship between risk factors and HBV transmission in pregnant women.

Subjects and methods: A cross-sectional study. Pregnant women were screened for HBV infection by total antiHBc (+) and/or HbsAg (+) at the Outpatient department of Gia Dinh People hospital from 12/2010 to 5/2011.

Results: Among 3.676 pregnant women, there were 153 patients having total antiHBc (+) (4.16%) and 80 patients with HBsAg (+) (2.17%). The rate of hepatitis during pregnancy was 31.3%; The rate of HbeAg (+)/ HBsAg (+) was 52.5%. The rate of HBV DNA (+) was 74%. The mean viral load was 4.9 log10 UI/ml. Pregnant women with HBeAg (+) and ALT level more than 2 times the upper limit of normal had serum HBV DNA > 5log10 UI/ml in compare with patients with HBeAg (-) and ALT level < 2 times the upper limit of normal (p<0,001). Family history of HBV infection was the risk factor for HBsAg (+) and HBeAg (+) with odds ratio were 2.5 and 1.8 respectively.

Conclusions. In pregnant women, the rate of antiHBc (+) was 4.16% and the rate of HBsAg (+) was 2.17%. The rate of hepatitis during pregnancy was 31.3%. The mean HBV DNA level was 4.9log10 UI/ml. The pregnant women with HBeAg (+) and ALT level more than 2 times the upper limit of normal were the predictor of the high HBV DNA level.

Keywords:  Hepatitis B virus (HBV) infection, HBsAg, HBeAg, antiHBc, HBV DNA

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF