Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN CÓ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC TRÊN 1 CM

Võ Hồng Minh Công*, Trịnh Tuấn Dũng**, Vũ Văn Khiên**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: (1) Đặc điểm nội soi, mô bệnh học polyp ĐTT kích thước ≥ 1 cm. (2) Tỷ lệ kháng nguyên biểu hiện gen (p53, Ki67, Her-2/neu) ở polyp ĐTT kích thước ≥ 1 cm.

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành, từ tháng 04/2009 đến 04/2012, chúng tôi đã tiến hành làm nội soi, mô bệnh học và hoá mô miễn dịch cho 102 bệnh nhân có polyp ĐTT kích thước trên 1 cm. Các dữ kiện về lâm sàng, nội soi và mô bệnh học của các bệnh nhân được chẩn đoán polyp đại trực tràng được ghi nhận theo một mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất.

Kết quả: Nội soi: Số lượng polyp trung bình trên một bệnh nhân là 1,65. Polyp đơn độc 64,7%. Vị trí đại tràng sigma 36,3%, trực tràng 33,3%. Polyp có cuống 53,9%, bán cuống 21,6%, dạng dẹt 24,5%.  Kích thước: 1 -1,5 cm, > 1,5- 2 cm, trên 2 cm, chiếm tỷ lệ tương ứng là: 41,2%, 28,4%, 30,4%. Kích thước trung bình 1,89 ± 0,84 cm. Mô bệnh học: Polyp tuyến ống 33,3%,polyp nhung mao 21,57%. Polyp loạn sản chiếm 72,55%. Polyp ung thư 9,8%. Hoá mô miễn dịch: Tỷ lệ p53, Ki67 và Her-2/neu dương tính trong 102 bệnh nhân tương ứng là: 8,8%; 9,8% và 7,9%. Tỷ lệ p53, Ki67 và Her-2/neu trong 10 bệnh nhân polyp ung thư hóa chiếm tỷ lệ tương ứng là: 50%; 80% và 20%.

Kết luận: Tỉ lệ ung thư hóa polyp đại trực tràng thường có kích thước trên 1cm chiếm tỉ lệ 9,8% và biểu hiện quá mức protein p53, Ki67, Heu-2/neu tăng cao đáng kể so với polyp lành tính.

Từ khóa: Hoá mô miễn dịch; polyp đại trực tràng kích thước trên 1 cm


ABSTRACT :

IN PATIENTS WITH COLORECTAL POLYP ≥ 1 CM SIZE

Vo Hong Minh Cong, Trinh Tuan Dung, Vu Van Khien
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 39 - 48

Aims: endoscopic, histology characteristics of colorectal polyps larger size  than 1cm. The ratio of antigen gen expression (p53, Ki67, Her-2/neu) in colorectal polyp larger size than 1cm.

Subjects and Methods: Cross sectional descriptive study, conducted from April, 2009 to April, 2012, we carried out endoscopic, histology and immunohistochemistry for 102 patients with colorectal polyps size more than 1cm. Clinical data, endoscopy and histology of patients was diagnosed colorectal polyp, is recorded  as  a sample  clinical record research.

Results: * Endoscope: The average number of polyps per patients was 1.65; polyps alone 64.7% . Position of Sigmoid colon 36.3%; rectum 33.3%; pediculated polyp 53.9%;  a haft pediculated  polyp 21.6% ; flat polyp 24.5%. Size: 1 -1.5 cm, > 1.5 to 2 cm, over 2 cm is corresponding percentage  41.2%, 28.4%, 30.4%. The average size: 1.89 ± 0.84 cm. * Histopathology: Tubular Polyp 33.3%, Corvallis polyp 21,57%. Dysphasia Polyp 72.55%. Cancer Polyp 9.8%.  * Immunohistochemistry: The rate of p53, Ki67 and Her-2/neu positive in 102 patient, respectively: 8.8%; 9.8% and 7.9%. The rate of p53, Ki67 and Her-2/neu in 10 cancer patients with polyps of the corresponding proportion was 50%; 80% and 20%.

Conclusion: The ratio colorectal polyp cancer  is usually with polyp which having size more than 1cm, accounted 9,8%, and the rate of over expressed protein p53, Ki67, Heu-2/neu, increased signifinicantly compared with benign polyp.

Keywords: Immunohistochemistry, colorectal polyp ≥ 1 cm size

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF