Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
LIÊN QUAN GIỮA ĐƯỜNG HUYẾT LÚC NHẬP VIỆN VỚI THỂ TÍCH MÁU VÀO NÃO THẤT VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO

Nguyễn Hữu Tín*, Lê Tự Phương Thảo*

TÓM TẮT :

Mục đích: Tăng đường huyết có tác dụng xấu trên bệnh nhân xuất huyết não. Nghiên cứu này nhằm xác định mối liên quan giữa đường huyết lúc nhập viện với thể tích máu chảy vào não thất và tỷ lệ tử vong tại bệnh viện ở bệnh nhân xuất huyết não.

Đối tượng và phương pháp: Tất cả bệnh nhân xuất huyết não - não thất tự phát trên lều lần đầu nhập vào Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ tháng 03/2012 đến tháng 06/2013 có đủ tiêu chuẩn được đưa vào nghiên cứu. Các thông tin về lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh học sọ não và kết cục của bệnh nhân tại thời điểm xuất viện được ghi nhận. Đường huyết được đo lúc nhập viện. Phân tích hồi qui logistic và hồi qui tuyến tính đa biến được dùng để xác định liên quan giữa đường huyết lúc nhập viện với thể tích máu vào não thất và tỷ lệ tử vong tại bệnh viện. Dùng đường cong ROC tính chỉ số Youden cực đại để xác định mức đường huyết có ý nghĩa tiên lượng tử vong tại bệnh viện với độ nhạy và độ đặc hiệu lý tưởng nhất.

Kết quả: Có 116 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Mức đường huyết trung bình lúc nhập viện là 9,66 ± 3,14 mmol/l (3,4 – 25 mmol/l). Đường huyết lúc nhập viện tương quan tuyến tính với thể tích máu vào não thất (B = 0,035; 95% CI: 0,016 – 0,055; P = 0,001) và là yếu tố tiên lượng tử vong tại bệnh viện (OR = 1,355; 95% CI: 1,096 – 1,676; P = 0,018).

Kết luận: Tăng đường huyết sau xuất huyết não liên quan với thể tích máu chảy vào não thất và là yếu tố tiên lượng tử vong tại bệnh viện.

Từ khóa: Xuất huyết não, tăng đường huyết, xuất huyết trong não thất.

ABSTRACT :

WITH INTRAVENTRICULAR BLOOD VOLUME AND IN-HOSPITAL MORTALITY
IN PATIENTS WITH  INTRACEREBRAL HEMORRHAGE

Nguyen Huu Tin, Le Tu Phuong Thao * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 46 - 50

Objective: Hyperglycemia after spontaneous intracerebral hemorrhage (ICH) is associated with poor outcome. This study aimed to determine the association between admission hyperglycemia with intraventricular blood volume and in-hospital mortality in patients with  intracerebral hemorrhage.

Methods: Patients diagnosed first-ever supratentorial spontaneous intracerebral hemorrhage with blood into ventricles admitted to the Neurological Department of Gia Dinh People Hospital from April 2012 to Jun 2013 were enrolled in study. Clinical, radiographic, laboratory and outcome at discharge were collected. Logistic and linear regression analyses were used to identify the association between admission hyperglycemia with intraventricular extention blood and with in-hospital mortality. Receiver operating characteristic analysis was used to identify the glucoe level with optimal sensitivity and specificity for in-hospital mortality.

Results: 116 patients were included in the analysis. Mean admission glucose level was 9.66 ± 3.14 mmol/l (3.4 – 25 mmol/l). Admission glucose level was linear correlation with  intraventricular extention blood volume (B = 0.035; 95% CI: 0.016 – 0.055; P = 0.001) and was independent predictor  of in-hospital mortality (OR = 1.355; 95% CI: 1.096 – 1.676; P = 0.018).

Conclusions: Admission hyperglycemia after spontaneous intracerebral hemorrhage is associated with severity of intraventricular extention and was independent predictor  of in-hospital mortality.

Key Words: Intracerebral hemorrhage, hyperglycemia, intraventricular hemorrhage

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF