Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
TẦN SUẤT NHIỄM CHLAMYDIA PNEUMONIAE MẠN Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH

Võ Văn Tân*, Hoàng Quốc Hòa*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tần suất nhiễm C. pneumoniae mạn ở bệnh nhân bệnh động mạch vành.

Phương pháp: nghiên cứu bệnh chứng

Kết quả: Nghiên cứu bệnh chứng được tiến hành ở 113 đối tượng chia làm 2 nhóm, nhóm bệnh  gồm : 52 bệnh nhân và nhóm chứng có 61. Các đối tượng trên được chụp mạch và xét nghiệm Immunoglobulin G (IgG), và kháng thể IgM với kháng nguyên C. pneumoniae định tính trong các mẫu huyết thanh với phương pháp ELISA. Tuổi trung bình là 61 (60,9±12,98), nam giới mắc bệnh động mạch vành (ĐMV) nhiều hơn nữ giới với tỷ lệ 2,05:1.  Nhiễm C.pn mạn có liên quan đến: Tăng hs-CRP với p= 0,001, Tăng nguy cơ mắc bệnh với OR = 7,09. Tỷ lệ nhiễm C.pn mạn: nhóm BN bệnh động mạch vành mạn (ĐMVM): 75,86%, nhóm BN bệnh nhồi máu cơ tim cấp (NMCTC): 38,89%.

Kết luận:  Có mối liên hệ giữa nhiễm Chlamydia pneumoniae mạn và bệnh động mạch vành và tỷ lệ nhiễm Chlamydia pneumoniae tăng dần theo số lượng ĐMV bị tổn thương.

Từ khóa: Nhiễm Chlamydia pneumoniae mạn, bệnh động mạch vành mạn

ABSTRACT :

IN PATIENTS CORORNARY ARTERY DISEASE

Vo Van Tan, Hoang Quoc Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 50 - 58

Objective: To explore the prevalence of Chlamydia pneumoniae in patients with chronic coronary artery disease.

Methods: case-control study

Results: Case-control study was conducted in 113 subjects divided into 2 groups: 52 patients and 61 controls. Who underwent coronary angiography and test Immunoglobulin G (IgG), and IgM antibodies to C. pneumoniae antigen by ELISA method. Age = 61 (60.9±12.98), CAD: Male: female = 2.05:1 ratio. C.pn chronic infections related to: Increased hs-CRP with p = 0.001, Increased risk with OR = 7:09. Prevalence of chronic infections C.pn: CAD patients group: 75.86%, acute myocardial infarction patients group: 38.89%.

Conclusion: There is related between Chlamydia pneumoniae chronic infection and chronic coronary artery disease, Chlamydia pneumoniae chronic infection rate increases with the number of CAD injury.

Key word: Chlamydia pneumoniae chronic infection, chronic coronary artery disease.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF