Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
SINH THIẾT THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Huỳnh Ngọc Phương Thảo**, Nguyễn Thị Thu Thảo*, Nguyễn Xuân Thắng*, Nguyễn Tấn Sử*, Trần Hiệp Đức Thắng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sinh thiết thận qua da là một thủ thuật đóng vai trò quan trọng trong ngành thận học, giúp chẩn đoán xác định và đưa ra phương pháp điều trị đúng đắn.

Mục tiêu: Nghiên cứu kỹ thuật, biến chứng và kết quả đạt được của sinh thiết thận qua da tại bệnh viện Nhân dân Gia định

Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, mô tả hàng loạt ca

Kết quả: Trong thời gian từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013, chúng tôi tiến hành sinh thiết thận được 75 trường hợp, trong đó 43 bệnh nhân hội chứng thận hư (HCTH) nguyên phát, 1 bệnh nhân HCTH thứ phát sau ung thư phổi, 4 bệnh nhân HCTH kèm viêm gan siêu vi, 21 viêm thận do Lupus, 2 viêm cầu thận mạn, 4 suy thận cấp do nguyên nhân cầu thận. Có 61 (81,3%) bệnh nhân còn phù và 22 (29,3%) bệnh nhân suy thận vào thời điểm sinh thiết. Có 74 (98,7%) trường hợp cho được kết quả giải phẫu bệnh với số cầu thận trung bình 20,8±7,8. Chỉ có 2 bệnh nhân bị biến chứng nhẹ bao gồm 1 bệnh nhân bị tiểu máu đại thể, 1 bệnh nhân bị tụ máu cực dưới thận. Trong nhóm bệnh cầu thận nguyên phát, xơ chai cầu thận khu trú từng vùng chiếm tỉ lệ cao nhất 23,4%, tiếp theo sang thương tối thiểu 19,1%, bệnh cầu thận màng 12,7%, bệnh thận IgA 12,7%, và sang thương tăng sinh màng 10,6%. Trong nhóm bệnh cầu thận thứ phát, viêm thận do Lupus thương gặp nhất 81,5%, đa số là class IV.

Kết luận: Sinh thiết thận qua da tại Bệnh viện Nhân dân Gia định thực hiện an toàn, tỉ lệ thành công cao ngay cả ở những bệnh nhân còn phù, suy thận, giúp ích cho chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh.

Từ khóa: sinh thiết thận, bệnh cầu thận, hội chứng thận hư

ABSTRACT :

Huynh Ngoc Phuong Thao, Nguyen Thi Thu Thao, Nguyen Xuan Thang,  Nguyen Tan Su,
Tran Hiep Duc Thang * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 65 - 73

Introduction: Percutaneous kidney biopsy is an important procedure in nephrology, which is helpful for definitive diagnosis, and proper treatment.

Objective: To study techniques, complications and results of kidney biopsy in Nhan dan Gia dinh Hospital.

Method: A retrospective, case series

Results: From March 2011 to March 2013, we proceeded renal biopsy in 75 patients, in which 43 primary nephrotic syndrome (NS), 1 NS secondary to pulmonary cancer, 4 NS associated with viral hepatitis, 21 lupus nephritis, 2 chronic glomerulonephritis, 4 acute renal failure due to glomerulopathy. There were 61 (81.3%) patients presented with edema and 22 (29.3%) patients with renal failure at the time of biopsy. There were 74/75 (98.7%) cases showing the final results of pathology. Mean of glmeruli per specimen was 20.8±7.8. 2 patients had mild complications including 1 hematoma in the inferior pole of the kidney and 1 macroscopic hematuria. Of the primary glomerulopathy, the most frequent pattern was focal segmental glomerulosclerosis 23.4%, followed with minimal change diseases 19.1%, membranous glomerulopathy 12.7%, IgA nephropathy 12.7% and membranoproliferative glomerulonephritis 10.6%. Of secondary glomerulopathy, lupus nephritis was most popular  81.5%, most of  which was class IV.

Conclusion: Percutaneous renal biopsy in Nhan dan Gia dinh Hospital was a safe and efficacious procedure in diagnosis, treatment and prognosis, even in patients presented with edema or renal failure at the time of biopsy.

Keywords: renal biopsy, glomerulopathy, nephrotic syndrome

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF