Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG ĐỀ KHÁNG INSULIN VÀ CHỨC NĂNG TẾ BÀO BETA Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 MỚI ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN

Nguyễn Thị Thu Thảo*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tình trạng đề kháng insulin, chức năng tế bào beta và độ nhạy insulin ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 mới được chẩn đoán.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang, lấy mẫu thuận lợi, và chia 2 nhóm: nhóm ĐTĐ và nhóm chứng, cả 2 nhóm đều được khám và làm xét nghiệm theo mẫu tại thời điểm mới chẩn đoán.

Kết quả: Tổng số có 383 đối tượng đồng ý tham gia nghiên cứu gồm có 281 bệnh nhân ĐTĐ típ 2 mới chẩn đoán và 102 người trưởng thành khoẻ mạnh đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu. Tuổi phát hiện bệnh đái tháo đường típ 2 thường gặp 50 - 59 tuổi, tăng HA chiếm 45,2%, RLLM 86,8%, béo phì 33,1%, béo bụng 56,9%, HCCH 42%. Ở nhóm ĐTĐ nồng độ insulin, C-peptid cao hơn nhóm chứng (p < 0,001), nếu tính theo thứ tự insulin và C-peptid thì kháng insulin tăng 93,62% và 98,7%, chức năng tế bào beta giảm 51,91% và 57,52%, độ nhạy insulin giảm 36,32 và 44,79%, tỉ lệ bệnh nhân kháng insulin chiếm 68,3% và 84,7% và giảm chức năng tế bào beta chiếm 82,2% và 76,9%.

Kết luận: Bệnh nhân ĐTĐ típ 2 mới được chẩn đoán có tuổi trung bình 50 – 59, tăng HA chiếm 45,2%, RLLM 86,8%, béo phì 33,1%, béo bụng 56,9%, HCCH 42%. Nồng độ insulin và C-peptid ở nhóm ĐTĐ cao hơn so với nhóm chứng. Tại thời điểm bệnh ĐTĐ típ 2 mới chẩn đoán đề kháng insulin tăng 96,32% và 98,7%; chức năng tế bào beta giảm 51,91% và 57,52% độ nhạy insulin giảm 36,32 và 44,79%, tỉ lệ bệnh nhân kháng insulin chiếm 68,3% và 84,7% và giảm chức năng tế bào beta chiếm 82,2% và 76,9% tính theo thứ tự insulin và C-peptid. Sinh bệnh học bao gồm đề kháng insulin và giảm chức năng tế bào beta tương đương nhau.

Từ khóa: Đề kháng insulin, chức năng tế bào beta, độ nhạy insulin, nồng độ insulin, C-peptid, mô hình HOMA2

ABSTRACT :

THE STUDY OF INSULIN RESISTANCE AND BETA CELL FUNCTION

IN NEWLY–DIAGNOSED TYPE 2 DIABETIC PATIENTS

Nguyen Thi Thu Thao * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 74 - 80

Objective: To study insulin resistance, beta cell function and insulun sensitivity in newly–diagnosed type 2 diabetic patients.

Methods: Cross-sectional descriptive study, convenience sampling, and divided into two groups: diabetic and control groups. Both the two groups were performed the tests in the form at the time diagnosed.

Result: A total of 383 subjects agreed to participate in the study and were divided into two groups: 281 newly diagnosed type 2 diabetes patients and 102 had with control group enough criteria into the study. The prevalence of newly - diagnosed type 2 diabetes was highest at 50 - 59 ages. Hypertension was found in 45.2%, dyslipidemia in 86.8%, metabolic syndrome 42%, obesity 32.8% with abdominal obesity 56.8%. At the time of  newly diagnosed type 2 diabetes insulin and C-peptide levels in diabetic group were higher than control group with statistical significance (p <0.001), insulin resistance increased 93.62% and 98.7%; beta-cell function reduces 51.91% and 57.52%, insulin sesitivity decreased 36.32 và 44.79%; insulin resistance and beta cell function reducing patient rate 68.3%, 76.9%  and 84.7% 82.2% for calculating insulin and C-peptid.

Conclusion: Patients with type 2 diabetes newly diagnosed with average age 50 – 59t, hypertension accounted for 45.2%, dyslipidemia 86.8%, obesity 33.1%, abdominal obesity 56, 9% and 42% metabolic syndrome. In newly diagnosed type 2 diabetic patients had insulin and C-peptid levels that were higher than control group with statistical significance (p <0.001), insulin resistance increased 93.62% and 98.7%; beta cell function reduced 51.91% and 57.52%, insulin sesitivity decreased 36.32% and 44.79%; insulin resistance and beta cell function reducing patient rate 68.3%, 76.9% and 84.7% 82.2% for calculating insulin and C-peptid. The pathological mechanism with insulin resistance is equal beta-cell function failure.

Viết tắt: BVNDGĐ: Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định; C-PEP: C-Peptid; ĐTĐ: đái tháo đường; ĐH: đường huyết; HOMA: Homeostasis Model Assessment; INS: Insulin; WHO: World Health Organization

Keywords: Insulin resistance, beta cell function, insulun sensitivity, insulin, C-peptide, model HOMA2

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF