Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HS CRP VÀ CÁC CYTOKINE TRONG HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN

Lê Thị Thu Hương*Châu Ngọc Hoa**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm toàn thân với sự gia tăng nồng độ CRP và các cytokine trong máu đóng vai trò trong cơ chế bệnh sinh, tiên lượng và đánh giá điều trị của bệnh nhân suy tim đã được đề cập trong những nghiên cứu gần đây. Tại Việt Nam, cho đến nay chưa có nghiên cứu về viêm toàn thân ở bệnh nhân suy tim mạn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên bệnh nhân suy tim mạn được chẩn đoán theo tiêu chuẩn Hội Tim mạch châu Âu, tại phòng khám tim mạch bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Bệnh nhân được khảo sát nồng độ hs CRP, IL-6, IL-8, TNF-α trong máu, phân độ suy tim NYHA và đánh giá phân suất tống máu thất trái. Mối tương quan giữa nồng độ hs CRP, IL-6, IL-8, TNF-α với phân suất tống máu thất trái hoặc phân độ suy tim NYHA được khảo sát bằng hệ số tương quan Spearman. Kiểm định khác biệt về nồng độ của hs CRP, IL-6, IL-8, TNF-α giữa nhóm suy tim NYHA nhẹ và nặng bằng phép kiểm Mann-Whitney U. 

Kết quả: Trong thời gian từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2013,  116 bệnh nhân suy tim mạn được đưa vào nghiên cứu, tuổi trung bình của bệnh nhân là 69,4 ± 11,2, nam chiếm 55,2%. Tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ hs CRP, IL-6, IL-8, TNF-α trong máu tăng cao lần lượt là: 68,1%; 87,1%; 4,3% và 3,4%. Không có tương quan có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ hs CRP, IL-6, IL8, TNF-α với phân suất tống máu thất trái. Tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa TNF-α và phân độ suy tim NYHA (rho=0,29; p=0,002). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của nồng độ hs CRP và các cytokine khác giữa 2 nhóm suy tim NYHA I, II và NYHA III, IV.

Kết luận: 87,1% và 68,1% bệnh nhân suy tim mạn trong nghiên cứu có tăng nồng độ IL-6 và hs CRP trong máu theo thứ tự. Nồng độ IL-8, TNF-α của bệnh nhân thường trong giới hạn bình thường. Chỉ có TNF-α tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với phân độ suy tim NYHA.

Từ khóa: Viêm toàn thân, protein phản ứng C độ nhạy cao, interleukine, cytokine, suy tim mạn.

ABSTRACT :

WITH CHRONIC HEART FAILURE

Le Thi Thu Huong,Chau Ngoc Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 94 - 100

Background: Systemic inflammation with elevated serum concentration of CRP and cytokines plays a potential role in pathogenesis, prognosis and treatment of patients with heart failure and has been discussed in recent studies. In Vietnam, there has been no research on the characteristics of systemic inflammation in patients with chronic heart failure so far.

Materials and Methods:A cross-sectional descriptive study was conducted in patients with chronic heart failure at the cardiovascular outpatient clinic of Gia Dinh People’s hospital. The diagnosis of heart failure was made under the European Society of Cardiology guideline criteria. The serum concentration of hs CRP, IL-6, IL-8, TNF-α; left ventricular ejection fraction (LVEF) and heart failure severity (New York Heart Association [NYHA] classification) were assessed. The associations of hs CRP, IL-6, IL-8, TNF-α with LVEF or NYHA severity were assessed using the Spearman correlation coefficient. The concentration of hs CRP, IL-6, IL-8, TNF-α in patients with NYHAI, II was compared with that of in patients with NYHAIII, IV by the Mann- Whitney U test.

Results: 116 patients (mean age: 69±11.2 years; 55.2% male) with chronic heart failure were recruited from 08/2010 to 08/2011. The rates of the patients with abnormally elevated serum concentration of hs CRP, IL-6, IL-8, and TNF-α were 68.1%, 87.1 %, 4.3%, and 3.4%, respectively. No significant correlation was found between serum concentration of hs CRP, cytokines and LVEF. There was significantly positive association between TNF-α and NYHA severity (rh0=0.29, p=0.002). The serum concentrations of hs CRP and other cytokines were not significantly different between patients with NYHAI, II and those with NYHA III, IV.

Conclusions: The serum concentration of IL-6 and hs CRP increased in 87.1% and 68.1% of the patients with chronic heart failure respectively. Meanwhile, the concentration of IL-8 and TNF-α in almost all of the patients was in normal range. TNF-α was the factor associated with NYHA severity.

Keywords: Systemic inflammation, high sensitive C-reactive protein, interleukine, cytokine, chronic heart failure

Abbreviations: Hs CRP: high sensitive C-reactive protein, NYHA: New York Heart Association,TNF-α: tumor necrosis factor α  , IL: interleukine.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF