Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
HẠ PHOSPHAT MÁU Ở BỆNH NHÂN THÔNG KHÍ CƠ HỌC

Huỳnh Văn Ân*, Ngô Văn Thành*, Phan Văn Phong*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tỷ lệ hạ phosphat máu ở các bệnh nhân có thông khí cơ học, và sự liên quan giữa nồng độ phosphat máu và cai máy thất bại.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: mô tả, cắt ngang, tiến cứu. 30 bệnh nhân có thông khí cơ học tại Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (ICU Nội khoa), Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh – từ tháng 01/2013 đến cuối tháng 05/2013, được định lượng phosphat máu vào ngày thứ 1, thứ 3 kể từ khi được thông khí cơ học tại Khoa ICU và vào thời điểm cai máy thở.

Kết quả: 20% (6/30) bệnh nhân có Thông khí cơ học tại ICU Nội Khoa có hạ phosphat máu (<0,80 mmol/L) trong ngày đầu và 33,3% (10/30 BN) ở ngày thứ 3 thông khí cơ học. Nồng độ phosphat máu N3 giảm so với N1 trung bình là 0,26 mmol/L. Ở thời điểm cai máy thành công (n = 15), nồng độ phosphat máu là 1,14 ± 0,28 mmol/L, trong khi các lần cai máy thất bại (n = 13), nồng độ phosphat máu trung bình là 0,96 ± 0,34 mmol/L (p = 0,007).

Kết luận: Hạ phosphate máu, nếu không được điều chỉnh hoặc cung cấp bổ sung, sẽ gia tăng tỷ lệ mắc và mức độ nặng của bệnh kể từ khi bệnh nhân được thông khí cơ học. Ở thời điểm cai máy thở thành công, nồng độ phosphat máu cao hơn so với thời điểm cai máy thất bại.

Từ khóa: Hạ Phosphat máu, Thông khí cơ học

ABSTRACT :

Huynh Van An, Ngo Van Thanh,  Phan Van Phong
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 105 - 109

Purpose: Explore the ratio of Hypophosphatemia in patients with mechanical ventilation and analyse the relation between hypophosphatemia and the unsuccessful withdrawal of mechanical ventilation.

Materials and method: Descriptive, cross sectional and prospective study. 30 patients with mechanical ventilation in Intensive Care Unit (Medical ICU) of Nhan Dan Gia Dinh Hospital, HCMC from Jan, 2013 until end of May, 2013 were quantitative tested the serum Phosphate on the 1st, the 3rd days of ventilation in ICU and on the mechanical ventilation withdrawal day.

Results: 20% (6/30) mechanically ventilated patients in Medical ICU got the Hypophosphatemia (<0.80 mmol/L) on the 1st day and 33.3% (10/30 patients) on the 3rd day of mechanical ventilation. Serum phosphate on the 3rd day was lower than that of the 1st day 0.26 mmol/L, averagely. In the successful withdrawals of mechanical ventilation (n=15), the serum phosphate were 1.14 ± 0.28 mmol/L  vs  0.96 ± 0.34 mmol/L in failed withdrawal cases (n=13) (p = 0.007).

Conclusion: Hypophosphatemia, if is not properly adjusted, will increase both of incidence and severity when the patients start the mechanical ventilation. The serum phosphate was higher in succesful withdrawal of mechanical ventilation than that in unsuscefful withdrawal cases.

Key words: Hypophosphatemia, Mechanical ventilation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF