Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI CỦA HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH

Huỳnh Văn Ân*, Nguyễn Oanh Oanh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng và hình thái của huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) chi dưới ở bệnh nhân suy tim mạn tính.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: mô tả, cắt ngang, tiến cứu. 136 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2013 được xác định có suy tim mạn tính mức độ III, IV theo Phân loại chức năng của Hiệp Hội Tim Nữu Ước (NYHA-FC). Khảo sát bằng siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới từ cổ chân tới nếp bẹn. Khảo sát siêu âm cả 2 chân.

Kết quả: Tỷ lệ HKTMS chi dưới ở bệnh nhân suy tim mạn tính mức độ NYHA III/IV là 42,6% (58/136BN). Tuổi trung bình 74 (74,1 ± 11,3). Tỷ lệ nữ là 67,2%. Chỉ có 5,2% bệnh nhân có sưng nề chân. HKTMS xảy ra tương đương nhau ở 2 chân phải và trái. HKTMS ở cả 2 chân là 32,8% (19/58BN), chỉ ở 1 chân là 67,2% (39/58BN). 100% bệnh nhân có HKTMS đoạn gần (trên gối), có 3 bệnh nhân (5,2%) có thêm huyết khối ở đoạn xa (dưới gối). Vị trí thường gặp nhất là TM khoeo (55,2%), kế đến là TM đùi chung (32,8%), TM đùi nông (31%), TM đùi sâu (19%). Ở từng vị trí tĩnh mạch, xác suất huyết khối xảy ra ở chân phải và trái cũng tương đương nhau. 48,3% (28/58BN) có kèm theo huyết khối tĩnh mạch nông (HKTMN).

Kết luận: Bệnh nhân suy tim có nguy cơ cao bị HKTMS, triệu chứng lâm sàng thì mờ nhạt, dễ bị che lấp bởi các triệu chứng của suy tim mạn tính. Đối với hầu hết bệnh nhân có suy tim sung huyết (ban đầu phải bất động trên giường), phòng ngừa HKTMS phải luôn được chú trọng.

Từ khóa: Huyết khối tĩnh mạch sâu.

ABSTRACT :

CLINICAL, MORPHOLOGIC CHARACTERISTICSOF DEEP VENOUS THROMBOSIS (DVT)

OF THE LOWER LIMBS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE

Huynh Van An, Nguyen Oanh Oanh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 116 - 120

Purpose: Determine the incidence and clinical, morphologic characteristic of Deep Venous Thrombosis (DVT) of the lower limbs in patients hospitalized with heart failure.

Materials and method: Descriptive, cross sectional and prospective Study. Since April, 2011 to March, 2013, there were 136 patients treated in Nhan Dan Gia Dinh Hospital, HCMC were diagnosed as chronic heart failure grade III, IV according to New York Heart Association Functional Classification (NYHA-FC). Research by using Doppler Ultrasound the lower limbs’ veins from the ankles to the inguinal folds. Ultrasonography checking were performed in both legs.

Results: The incidence of DVT of the lower limbs of patients with chronic heart failure grade III, IV by NYHA-FC is 42.6% (58/136 patients). The average age is 74 (74.1 ± 11.3). Women is 67.2%. 5.2% patients have swelling in the lower extremities. The incidence of DVT is similar in the Right and the Left legs (65.5%). The incidence of DVT in both 2 legs is 32.8% (19/58 patients), in only 1 leg is 67,2% (39/58 patients). 100% patients have proximal venous thrombosis (above the knee), 3 patients (5.2%) also have distal venous thrombosis (below the knee). The most common sites are Popliteal Vein (55.2%), Common Femoral Vein (32.8%), Superficial Femoral Vein (31%), Deep Femoral Vein (19%), respectively. In each of the above mentioned venous sites, the incidence of the right and the left legs are similar. 48.3% (28/58 patients) also have Superficial Venous Thrombosis (SVT).

Conclusion:Patients with heart failure have higher risks of DVT. However, the clinical symptoms are not easily to be seen as they are easily masked by the symptoms of  Chronic Heart Failure. In congestional heart failure, (patients need to stay in bed during the first period of treatment), prevention of DVT should be considered.

Key words: Deep Venous Thrombosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF