Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
THUYÊN TẮC PHỔI VÀ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU: NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁC NHAU CỦA THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH

HuỳnhVăn Ân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng của thuyên tắc phổi.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, đoàn hệ, mô tả. 28 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2013 được xác định thuyên tắc phổi (TTP) bằng chụp cắt lớp điện toán lồng ngực có cản quang.

Kết quả: Điểm Wells trung bình 4,8 ± 1,4. Đa số bệnh nhân 89,3% (25/28 BN) thuộc nhóm nguy cơ trung bình theo thang điểm Wells đối với TTP. Bệnh cảnh lâm sàng nổi trội của TTP là khó thở 71,4% (20/28 BN) và ngất 28,6% (8/28 BN). Tụt HA gặp trong 42,9% (12/28 BN). SpO2 <90% gặp trong 50% (14/28 BN). 36,4% (8/22 BN) có huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) chi dưới. Tăng áp động mạch phổi (PAPs >30mmHg) gặp trong 56% (14/25 BN). Tỷ lệ tử vong 17,9% (5/28 BN), xuất nặng 6/28 BN (21,4%).

Kết luận: TTP có biểu hiện lâm sàng đa dạng, có thể nhầm lẫn với các bệnh lý khác, dễ bị bỏ sót chẩn đoán. Tử vong cao, thường là do không chẩn đoán kịp thời nên không điều trị. Để hạn chế nguy cơ từ TTP, chúng ta nên bắt đầu bằng phòng ngừa HKTMS.

Từ khóa: Thuyên tắc phổi, Huyết khối tĩnh mạch sâu.

ABSTRACT :

DIFFERENT ASPECTS OF VENOUS THROMBOEMBOLISM (VTE)

Huynh Van An * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 121 - 127

Purpose: Research the clinical characteristics of Pulmonary Embolism (PE).

Materials and method: Descriptive, prospective and cohort study. Since July, 2011 to June, 2013, there were 28 patients treated in Nhan Dan Gia Dinh Hospital, HCMC were diagnosed as Pulmonary Embolism by using contrasted chest CT-Scan.

Results: The average Wells’ score was 4.8 ± 1.4. The majority of patients 89.3% (25/28 patients) belonged to the group with medium risks of PE by the Wells’ score. The prominent symptoms of PE were Dyspnea 71.4% (20/28 patients) and Syncope 28.6% (8/28 patients). Hypotension was detected in 42.9% (12/28 patients). SpO2<90% was detected in 50% (14/28 patients). 36.4% (8/22 patients) had Deep Venous Thrombosis (DVT) in the lower limbs. Pulmonary Arterial Hypertension (PAPs >30mmHg) was found in 56% (14/25 patients). The mortality was 17.9% (5/28 patients).

Conclusion: PE has various clinical symptoms which may lead to incorrect diagnosis or may lead to the missing of diagnosis for this disease. The high mortality is usually by the inappropriate diagnosis which results in no treatment of PE. We should start the preventable treatment of DVT in order to avoid harmful consequences from PE.

Key words: Pulmonary embolism, Deep venous thrombosis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF