Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 1
LIÊN QUAN GIỮA CHÂN RĂNG KHÔN VÀ ỐNG RĂNG DƯỚI ĐỐI CHIẾU TRÊN PHIM TOÀN CẢNH VÀ CONE BEAM CT

Phan Huỳnh An*, Lê Đức Lánh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch/ngầm có thể làm thay đổi cảm giác thần kinh tạm thời hay vĩnh viễn do tổn thương thần kinh xương ổ dưới. Nguy cơ này càng tăng khi có sự tiếp xúc giữa chân răng và ống răng dưới. Do đó, việc chẩn đoán chính xác bằng X-quang là rất cần thiết khi nhổ răng.

Mục tiêu: nghiên cứu này nhằm xác định tỉ lệ các ca có liên quan giữa chân răng và ống răng dưới trên phim toàn cảnh, và đối chiếu trên cone beam CT để đánh giá khả năng liên quan thật sự.

Đối tượng-Phương pháp: đây là nghiên cứu cắt ngang mô tả, gồm 218 bệnh nhân với 392 răng khôn được khảo sát trên phim toàn cảnh, để tìm các ca có một trong bảy các dấu hiệu sau: ống gián đoạn, ống thu hẹp, ống chệch hướng, ống chập trên chân răng, vùng tối ở chân răng, chân răng thu hẹp và chân răng cong; các trường hợp này sẽ được chụp CBCT. Tổng cộng 66 răng khôn được khảo sát trên CBCT bởi 2 phẫu thuật viên để xác định mối liên quan thật sự.

Kết quả: 98 răng khôn có chân răng liên quan với ống răng dưới trên phim toàn cảnh, chiếm 25%; trong đó ống gián đoạn là dấu hiệu phổ biến nhất (13,01%). Trong số 66 ca chụp CBCT, 57 ca có liên quan thật sự; độ tương hợp giữa phim toàn cảnh và CBCT là 86%.

Kết luận: các dấu hiệu gợi ý sự liên quan giữa chân răng và ống răng dưới trên phim toàn cảnh, trong hầu hết các trường hợp là liên quan thật sự, cần chú ý các dấu hiệu này để phòng ngừa chấn thương thần kinh.

Từ khóa: ống răng dưới, thần kinh xương ổ dưới, răng khôn hàm dưới


ABSTRACT :

THE RELATIONSHIP BETWEEN ROOTS OF WISDOM TOOTH AND INFERIOR ALVEOLAR CANALCOMPARE BETWEEN PANORAMIC RADIOGRAPHY AND CONE BEAM CT

Phan Huynh An, Le Duc Lanh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - Supplement of No 1 - 2014: 310 - 315

Introduction: The extraction of an impacted mandibular third molar can cause neurological complications that consist of temporary or permanent sensory alterations due to the damage in the inferior alveolar nerve. The risk increases dramatically when there is contact between an impacted molar and the inferior alveolar canal. Therefore, an accurate radiographic diagnosis is necessary to estimate the risk involved with an anticipated extraction.

Objectives: The purpose of this study to identify the incidence of the relationship between roots of mandibular third molar and inferior alveolar canal on panoramic radiography and to investigate the diagnostic accuracy of cone beam computed tomography (CBCT) compared to panoramic radiography in determining the anatomical position of the impacted third molar in relation with inferior alveolar canal.

Materials - Method: This is a descriptive – sectional study. The sample consisted of 218 patients with 392 lower mandibular third molar were estimated on panoramic radiography; the anatomical relationship between third molars and the inferior alveolar canal has been classified according to seven radiographic markers: interruption in white line of canal, narrowing of canal, diversion of canal, superimposition canal, darkening of root, narrowing of root, curve of root. We tested the predictive value of the radiographic markers in diagnosing any contact between the third molar and the inferior alveolar canal by comparing the panoramic radiographic with the CBCT. In total, sixty-six relationships were assessed, for each of which a CBCT was requested. Cases were verified for a true relationship. All cases were appraised by two surgeons.

Results: 98 lower wisdom teeth were found a close relationship on the panoramic radiography (25%), the data showed that the interruption in white line of canal sign was the most common (13.01%). In 66 teeth which were estimated on CBCT, 57 cases manifested true relationship (86%).

Conclusion: The presence of the signs of a close relationship found on the panoramic radiography represents, in cases, a true relationship, highlighting these signs to present injury to the nerve.

Keywords: inferior alveolar canal, lower third molar, panoramic radiography, CBCT

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF