Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Trần Việt Tánh *, Lê Toàn Thắng *, Vũ Hữu Vĩnh**, Trần Thị Thu Loan *, Trương Đình Khải *

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát kết quả các trường hợp bệnh lý khí quản đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả các trường hợp được phẫu thuật tạo hình khí quản tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 8/2013 đến 9/2014.

Kết quả: Trong 15 trường hợp bệnh lý khí quản đã được phẩu thuật, hầu hếp là hẹp khí quản bẩm sinh (60%) kèm quai mạch phổi trái (77,7%), được phẫu thuật tạo hình khí quản kiểu trượt, kế đến là hẹp khí quản mắc phải sau đặt nội khí quản (44,4%), được phẫu thuật cắt nối khí quản tận tận. Không có trường hợp tử vong, 2 trường hợp tái phát phải mổ lại. Kết quả hậu phẫu gần khá tốt, CT scan kiểm tra cho thấy không hẹp hoặc hẹp ít.

Kết luận: Phẫu thuật khí quản ở trẻ em còn là một thách thức. Kỹ thuật cắt nối khí quản và tạo hình khí quản kiểu trượt cho kết quả rất đáng khích lệ và khả thi cho hầu hết các trường hợp bệnh lý khí quản.

Từ khóa: Phẫu thuật, hẹp, bẩm sinh, khí quản, trẻ em.

ABSTRACT :

PEDIATRICTRACHEOPLASTY SURGERY AT CHILDREN’S HOSPITAL 2

Nguyen Tran Viet Tanh, Le Toan Thang, Vu Huu Vinh, Tran Thi Thu Loan, Truong Dinh Khai
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014:1 - 8

Objective: Study the outcome of tracheal diseases cases operated at Children’s hospital 2.

Methods: Case surries report at Children’s hospital 2 from 8/2013 to 9/2014

Results: Among 15 cases of tracheal diseases operated, majority is congenital tracheal stenosis (60%) with vascular sling (77.7%), operated with slide tracheoplasty technique, second is postintubation acquired tracheal stenosis (44.4%), using tracheal end-to-end anastomosis technique. No case died, 2 cases restenosis and require surgery. The short-term outcomes are so amazing, the complications are unremarkable. CT scan results show normal or insignificant stenosis.

Conclusion: Pediatric tracheal surgery remains a challenging problem. Sliding and end-to-end anastomosis techniques give encouraging results and are feasible for almost every cases of tracheal diseases.

Key words: Surgery, stenosis, congenital, trachea, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF