Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO DO THIẾU VITAMIN K

Lê Quang Mỹ*, Nguyễn Ngọc Pi Doanh*, Đặng Đỗ Thanh Cần*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phẩu thuật trên những bệnh nhân xuất huyết não do thiếu vitamin K từ đó bước đầu kết luận việc chẩn đoán và can thiệp phẫu thuật sớm có vai trò quan trọng làm giảm tỉ lệ tử vong.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành thu thập số liệu và mô tả tất cả các ca xuất huyết não do thiếu vitamin K được phẩu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ 01/2012 đến 9/2014.

Kết quả: Tuổi khởi phát trung bình là 49,2 ngày.Trong đóxuất huyết sớm 0 ca, cổ điển 01 ca (6,6%), muộn 14 ca (93,4%). Dấu hiện thần kinh chủ yếu là co giật 60% (9/15), giảm tri giác 93,3% (14/15), thóp phồng 86,7% (13/15). Các dấu hiệu khác bao gồm xanh tái 86,7% (13/15), suy hô hấp 33,3% (5/15). CT đầu có 9 ca xuất huyết dưới màng cứng (60%), 5 ca xuất huyết dưới màng cứng và xuất huyết trong não (33,3%), 01 ca xuất huyết dưới màng cứng và xuất huyết dưới nhện (6,6%). Thời gian tiến hành can thiệp trước 6g từ khi chẩn đoán là 11ca (73,3%), trong khoảng 6 giờ -12 giờ đầu là 04 ca (26,6%).Tất cả các bệnh nhi đều được phẩu thuật lấy máu tụ ngoại trừ 1 trường hợp xuất huyết dưới màng cứng bán cấp được chọc hút qua khớp vành giải áp.Phương pháp phẩu thuật được áp dụng là mở sọ lấy máu tụ, vá chùng màng cứng đặt lại nắp sọ. Tuy nhiên có 03 ca (33,3%) chúng tôi không thể đặt lại nắp sọ do não phù nhanh, nhiều trong quá trình phẩu thuật. Thời gian nằm viện trung bình là 19,7 ngày.01 ca tử vong (6,6%) do rối loạn đông máu nặng.

Kết luận: Xuất huyết do thiếu vitamin K là một nguyên nhân quan trọng trong xuất huyết não ở trẻ nhủ nhi. Việc chẩn đoán sớm và can thiệp phẩu thuật sớm trong 12 giờ đầu giúp giảm tỉ lệ tử vong. Do không thể hồi cứu được thông tin cũng như theo dỏi bệnh nhân nên trong báo cáo này chúng tôi không trình bày tỉ lệ di chứng sau mổ.

Từ khóa: Xuất huyết não, vitamin K.

ABSTRACT :

EVALUATION OF SURGERY FOR TREATMENT CEREBRAL HEMORRHAGE
DUE TO VITAMIN K DEFICIENCY BLEEDING

Le Quang My, Nguyen Ngoc Pi Doanh, Dang Do Thanh Can
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 9 - 11

Objective: We evaluatethe effect of surgery for treatment cerebral hemorrhage caused by vitamin k deficiency bleeding. After that, initial conclusions early recognition and surgical intervention are important to decrease the mortality rate.

Methods: Case series reports from 1/2012 - 9/2014.

Results: There are 15 cases who underwent avacuation surgery. The mean age at onset symptom was 49 days. The most common neurological manifesta- tions included focal seizures, disturbed consciousness level, and tense anterior fontanel. The most common general manifestations included pallor, respiratory distress. Radiological findings varied from acute subdural hemorrhage (SDH) in 9 cases (60%), subdural hemorrhage and intracerebral hemorrhage in 5 cases (33%),subdural hemorrhageand subarachnoid hemorrhage in 1 case (6.6 %). 11 cases (73.3%) was intervened before first 6 ours, 04 cases ( 26.7%) in first 6-12 ours. Evacuation of the ICH was done in 14 cases. 01 cases was intracoronal surture aspiration. 01 patients died.

Conclusion: Vitamin k deficiency bleeding is important cause of cerebral hemorrhage in infants. Early diagnosis and surgical intervention in first 12 ours decrease mortality rate.

Key words: Vitamin k deficiency bleeding, cerebral hemorrhage, surgical evacuation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF