Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI

Vương Minh Chiều*, Trần Thanh Trí*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xẻ cơ môn vị theo Fredet-Ramstedt trở thành phương pháp phẫu thuật tiêu chuẩn cho hẹp môn vị phì đại. Gần đây trên thế giới áp dụng kỹ thuật xẻ cơ môn vị qua nội soi bước đầu có kết quả tốt. Chúng tôi cũng có những thành công ban đầu khi ứng dụng nội soi trong phẫu thuật hẹp môn vị.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo hàng loạt ca. Chúng tôi tổng hợp lại những đặc tính cũng như kết quả của 10 trường hợp hẹp môn vị phì đại được phẫu thuật nội soi trong 1 năm từ tháng 02 năm 2013 đến tháng 02 năm 2014.

Kết quả: 10 trường hợp xe cơ môn vị nội soi. Tuổi trung bình là 35,1 ngày (18 - 89 ngày). Cân nặng trung bình 3,69 kg (2,6 - 5,4 kg). Thời gian phẫu thuật từ 10 phút đến 50 phút, trung bình 27 phút. Không bệnh nhi nào phải truyền máu. Không có biến chứng trong và sau phẫu thuật. Cho ăn đường miệng được bắt đầu 6 giờ sau mổ. Dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng khi 32 giờ sau mổ (24 - 60 giờ). Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 3,5 ngày (3 - 5 ngày). Không có trường hợp nào tái phát.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi xẻ cơ môn vị là một lựa chọn mới và ban đầu có kết quả tốt cho bệnh lý hẹp môn vị phì đại.

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi xẻ cơ môn vị, hẹp môn vị phì đại.

ABSTRACT :

INITIAL RESULTS OF LAPAROSCOPIC PYLOROMYOTOMY
IN HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS

Vuong Minh Chieu, Tran Thanh Tri * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 12 - 15

Objective: Fredet-Ramstedt’s pyloromyotomy procedure remains standard of care for hypertrophic pyloric atresia. Recently, there are some reports of laparoscopic pyloroyotomy with good results. We also have some initial good results with this procedure.

Method: Case series. We report characterizes and results of ten cases of laparoscopic pyloromyotomy from 02/2013 to 02/2014.

Results: Ten patients underwent laparoscopic pyloromyotomy. Mean age is 35.1 days (18 - 89 days). Mean weight is 3.69 kg (2.6- 5.4 kg). The operating time varies from 10 to 50 minutes (mean, 27 minutes). No patient require blood transfusion. There is no complication. Feeding is started 6 hours after operating. Total oral feeding 32 hours (24 - 60 hours) after operating. Mean postoperative length of stay is 3.5 days (3- 5 days). There is no recurrent case.

Conclusion: Laparoscopic operation is a good choice for pyloromyotomy.

Key words: Laparoscopic pyloromyotomy, pyloric hypertrophic stenosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF