Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CƠ HOÀNH BẰNG TẤM GHÉP TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Trần Việt Tánh*, Trần Thanh Trí*, Trương Quang Định*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát kết quả điều trị bệnh thoát vị hoành bẩm sinh (TVHBS) sử dụng phương pháp tạo hình cơ hoành bằng tấm ghép.

Phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp thoát vị hoành bẩm sinh được phẫu thuật tạo hình cơ hoành bằng tấm ghép tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong 2 năm 1/2013-8/2014.

Kết quả: Qua nghiên cứu 10 bệnh nhân (BN) TVHBS được phẫu thuật tạo hình cơ hoành bằng tấm ghép tại bệnh viện Nhi Đồng 2, tỉ lệ tái phát là 10%, tắc ruột do dính 10%. Sự tái phát hoặc biến chứng có thể do lỗi kỹ thuật.

Kết luận: Tạo hình cơ hoành bằng tấm ghép là kỹ thuật đơn giản nhưng cho kết quả khả quan trong những trường hợp khiếm khuyết cơ hoành quá lớn.

Từ khóa: Thoát vị hoành, tấm ghép,Gore-tex, điều trị, phẫu thuật.

ABSTRACT :

PATCH REPAIR SURGERY IN MANAGEMENT OF CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA
AT CHILDREN’S HOSPITAL 2

Nguyen Tran Viet Tanh, Tran Thanh Tri, Truong Quang Dinh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 29 - 34

Objective: Study the outcome of congenital diaphragmatic hernia (CDH) using patch repair technique.

Methods: All cases of CDHusing patch repair technique at Childrens Hospital 2 in 2 years 1/2013-8/2014.

Results: With 10 CDH cases operated at childrens hospital 2, recurrent rate is 10%, bowel osbtruction is 10%. The recurrence or complication may be because of technical errors.

Conclusion: Patch repair technique is simple but good result in management of large defect CDH.

Key words: Congenital diaphragmatic hernia, patch, Gore-tex, treatment, surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF