Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG BẨM SINH ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở TRẺ NHŨ NHI: HỒI CỨU Y VĂN

Nguyễn Hữu Chí*, Lê Cẫm Thạch*, Nguyễn Anh Tuấn*, Đào Trung Hiếu*

TÓM TẮT :

Nhân hai trường hợp túi phình động mạch chậu trong bẩm sinh được phát hiện và điều trị thành công thực hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong 10 năm qua, chúng tôi trình bày đặc điểm siêu âm và kết quả can thiệp phẫu thuật và hồi cứu y văn.

Từ khóa: túi phình động mạch chậu trong, trẻ nhũ nhi

ABSTRACT :

CONGENITAL ILIACARTERYANEURYSMS IN INFANTS:
REPORT OF TWO CASES AND REVIEW LITERATURE

Nguyen Huu Chi, Le Cam Thach, Nguyen Anh Tuan, Dao Trung Hieu
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 35 - 39

On the occasion of two cases of congenital iliacartery an eurysms are detected and successful treatment at Children’s Hospital 1 in the last 10 years, we present the ultrasound characteristics and surgical outcomes and review literature.

Keywords: congenital iliacarteryaneurysms, infants

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF