Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN QUA NỘI SOI XUYÊN PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2, KINH NGHIỆM QUA 28 TRƯỜNG HỢP

Phan Tấn Đức*, Hồ Minh Nguyệt*, Nguyễn Đình Thái*, Nguyễn Hiền*, Phạm Ngọc Thạch*, Lê Tấn Sơn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Báo cáo kết quả ban đầu phẫu thuật tao hình khúc nối bể thận qua nội soi xuyên phúc mạc ở trẻ em tại bệnh viện Nhi đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các trường hợp hẹp khúc nối bể thận niệu quản được phẫu thuật tạo hình qua nội soi xuyên phúc mạc cho 28 bênh nhi nhập viện tai bệnh viện nhi đồng 2 từ tháng 8/2012 đến tháng 8/2014.

Kết quả: 28 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc, thời gian phẫu thuật trung bình 183 phút, thời gian nằm viện trung bình là 5,25 ngày, không có biến chứng trong và sau mổ. Có 3 trường hợp chuyển mổ mở, không có bệnh nhân nào cần truyền máu trong và sau mổ. Siêu âm cải thiện tình trạng ứ nước sau mổ.

Kết luận: Phẫu thuật tạo hình khúc nối bể thận niệu quản qua nội soi xuyên phúc mạc ở trẻ em có thể áp dụng an toàn và hiệu quả.

Từ khóa: Thận nước, phẫu thuật nội soi, trẻ em, tắc khúc nối bể thận niệu quản.

ABSTRACT :

LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY IN CHILDREN’S HOSPITAL 2, RESULTS OF 28 CASES

Phan Tan Duc, Ho Minh Nguyet, Nguyen Dinh Thai, Nguyen Hien, Pham Ngoc Thach,
Le Tan Son
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 46 - 49

Objective: To report our preliminary result of laparoscopic pyeloplasty in children’s hospital 2.

Methods: A cross – sectional description of on the patient with ureteropelvic junction obstruction underwent laparoscopic pyeloplasty in Children’s Hospital 2 from 8/2012 - 08/2014.

Results: 28 childrens with ureteropelvic junction obstruction underwent laparoscopic pyeloplasty via transperitoneal approach. Mean operative time was 183 minutes. Postoperative hospital stay was 5.25 days, no complications occurred in or postoperation.3 cases were converted to open operation, blood transfusion didn’t need. Ultrasound showed hydronephrosis decreased.

Conclusion: Laparoscopic pyeloplasty can be applied safety and feasibly.

Keywords: Hydronephrosis, laparoscopic, children, uteropelvic junction obstruction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF