Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
TRUYỀN MÁU LƯỢNG LỚN TRONG PHẪU THUẬT TRẺ EM: CA LÂM SÀNG

Phan Thị Minh Tâm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Truyền máu khối lượng lớn trong gây mê (GM) phẫu thuật (PT) ở trẻ em là một thách thức cho BSGM, nhất là trên những bệnh nhi (BN) nhỏ tuổi và nhẹ cân. Chúng tôi trình bày một ca lâm sàng trên BN bị chảy máu nhiều trong mổ, rối loạn đông máu, cần bù một lượng lớn máu.

Phương pháp nghiên cứu: Để GM - PT cho BN này, chúng tôi dự trù máu và các chế phẩm máu, lập các đường truyền trung tâm, và các phương tiện hỗ trợ. Dự trù các tình huống có thể xảy ra như rối loạn đông máu, hạ thân nhiệt, toan chuyển hóa và lập ra kế hoạch xử trí.

Kết quả: BN nữ 10 tháng tuổi, cân nặng 8,7kg, bị xơ gan do teo đường mật bẩm sinh đãđược phẫu thuật Kasai lúc 2,5 tháng. Được PT ghép gan từ người cho sống. Thời gian GM PT 10 giờ 30, máu mất khoảng 2000 ml, truyền 750 ml HC lắng, 500 ml huyết tương tươi đông lạnh, 3 đơn vị tiểu cầu, 3 đơn vị (bịch) kết tủa lạnh, Albumine 1000 ml, NaCl 0,9% 2500 ml, G 5% 200 ml, dung dịch khác 300 ml. Tổng cộng lượng máu và dịch bù 5500 ml.

Kết luận: Truyền máu lượng lớn để bù lượng máu mất cần thêm các chế phẩm máu như tiểu cầu, yếu tố đông máu và fibrinogen. Đồng thời phải biết xử trí các biến chứng do truyền máu lượng lớn thì mới giúp giảm tỉ lệ tử vong và các biến chứng sau đó.

Từ khóa: Truyền máu, gây mê.

ABSTRACT :

MASSIVE TRANSFUSION IN PEDIATRIC SURGERY : CASE REPORT

Phan Thi Minh Tam * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 50 - 55

Objective: Massive transfusion in pediatric surgery and anesthesia is a challenge for anesthetist, especially in the small child. We present a cas of massive surgical bledding in a child having coagulopathy who need the massive transfusion.

Method: Prior to anesthesia management for this cas, we predicted the red blood cells and blood products, inserted the central veines and prepared the medical equipements. We predictedthe transfusion – related complications such as: coagulopathy, hypothermia and acidosis.

Result: This was a girl 10 months, 8.7 kg weigh, underwent a Kasai procedure at 2.5 month old because of a congenital biliary stenosis. She was operated for liver transplantation. The surgery and anesthesia time was 10H30, blodd loss estimated 2.000 ml. We had used 750 ml red blood cells, 500 ml fresh frozen plasma, 3 units of platelets, 3 units of cryoprecipitate, 1000 ml Albumine, 2500 ml NaCl 0,9%, 200 ml G 5% and 300 ml other fluid. The total blood and fluid management was 5500 ml.

Conclusion: Massive transfusion for major hemorrhage requires the packed red blood cells and the blood products such as platelets, fresh frozen plasma and fibrinogen. And know how to manage the complications of a massive transfusion to improve major morbidity and mortality.

Key words: Massive transfusion,pediatric surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF