Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG ĐÙI TRẺ SƠ SINH BẰNG ĐAI PAVLIK

Lê Thị Đào*, Nguyễn Thị Ngọc Ngà*, Kiều Thị Thu Thảo*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả lâm sàng, dịch tễ học và hiệu quả của việc sử dụng đai Pavlik của gãy xương đùi ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi.

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu, mô tả.

Kết quả: Từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014 chúng tôi có 7 trường hợp gãy xương đùi từ 1 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi được điều trị bằng đai Pavlik với thời gian trung bình từ 2 đến 5 tuần.

Kết luận: Có nhiều phương pháp điều trị trong gãy xương đùi trẻ sơ sinh, tuy nhiên việc sử dụng đai Pavlik trong điều trị có kết quả lành xương khả quan đồng thời giảm thiểu thời gian nằm viện, giúp trẻ thoải mái, gia đình dễ chăm sóc và tránh các tổn thương da.

Từ khóa: Đai Pavlik, gãy xương đùi.

ABSTRACT :

THE USE OF THE PAVLIK HARNESSTHIGH FRACTURES IN INFANTS
UNDER 6 MONTHS OF AGE

Le Thi Dao, Nguyen Thi Ngoc Nga, Kieu Thi Thu Thao
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 114 - 117

Objective: Describe the clinical, epidemiological and effectiveness of the use of the Pavlik harnessthigh fractures in infants under 6 months of age.

Method: Prospective, description study.

Result: From 6/2013 to 6/2014 we had 7 cases of femur fractures in children under 3 months of age from 12 hours to 3 months of age were treated by Pavlik harness with the average time from 2 - 5 weeks.

Conclusion: There are many treatments for neonatal femur fractures, however Pavlik harness use in the treatment of bone healing with positive results while minimizing the length of hospitalization , the child more comfortable, easy to care for family and avoid the skin damage.

Key words: Pavlik harness , thigh fractures.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF