Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG NIỆU ĐẠO SAU Ở TRẺ EM

Nguyễn Thị Trúc Linh*, Huỳnh Công Chấn** Huỳnh Cao Nhân**, Lê Thanh Hùng** Lê Công Thắng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Chúng tôi báo cáo kết quả bước đầu trong điều trị chấn thương niệu đạo sau ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 11 bệnh nhân chấn thương niệu đạo sau được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2014.

Kết quả: Tổng số là 11 trẻ, 9 nam và 3 nữ, tuổi trung bình từ 3-13 tuổi. Những bệnh nhân này đã được làm cystostomy trước khi tạo hình niệu đạo. Trong đó có 8 bệnh nhân bị đứt biệu đạo sau hoàn toàn thì có 6 bệnh nhân dược tạo hình niệu đạo tận tận, hai bệnh nhân phải dùng mãnh ghép da quy đầu cuộn ống. Kết quả 7 bệnh nhân đi tiểu dễ sau khi rút sonde tiểu từ 3-6 tháng sau mổ. 1 bệnh nhân cần phải soi niệu đạo kiểm tra và nong niệu đạo ba lần. Còn 3 bệnh nhân đứt niệu sau không hoàn toàn thì được đặt sonde niệu đạo, sau rút sonde 2 bệnh nhân tiểu tốt. 1 bệnh nhân tử vong do chấn thương phối hợp nặng.

Kết luận: Tái tạo niệu đạo muộn sau khi mở cystostomy trên bệnh nhân bị chấn thương niệu đạo sau ở trẻ em có kết quả bước đầu khả quan.

Từ khóa: Chấn thương niệu đạo sau ở trẻ em, chấn thương niệu đạo ở trẻ em.

ABSTRACT :

THE EARLY RESULTS OF THE MANAGEMENT POSTERIOR URETHRAL INJURY IN CHILDREN

Nguyen Thi Truc Linh, Huynh Cong Chan, Huynh Cao Nhan, Le Thanh Hung ,
Le Cong Thang * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 61 - 68

Objective: To report the early results of the management posterior urethral injury in children.

Method: Review 11 childrens with posterior urethral injury who managed at Children’s Hospital 1, from 10/2010 to 6/2014.

Result: A total 11 childrens, 9 boys and 3 girls, age range 3-13 years. These patients underwent initial suprapubic cystostomy followed by delayed urethral repair. Of these, 8 patients with complete posterior urethral dicruption had been anastomotie urethroplasty in six patients and remain two required preputial graft urethroplasty. Results were all these 7 patients then woided with good urinary flow after the catheter was left in place for 3-6 monts. Only one child required endoscopic urethrotomy three times (Preputial graft). And 3 patients had partial posterior urethral dicruption managed with catheterization. Results were 2 patients voided good, one patient died because accompany severe injufy.

Conclusion: Delayed urethroplasty after cystostomy in posterior urethral injury can be satisfactory results.

Key words: Posterior urethral injury in children; urethral trauma in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF