Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN HẸP BAO QUY ĐẦU Ở TRẺ EM

Trương Quang Định*, Tôn Thị Anh Tú*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thành công của điều trị bảo tồn hẹp bao quy đầu ở trẻ em và mối liên hệ giữa đặc điểm dân số, xã hội, bao quy đầu, kiến thức về hẹp bao quy đầu, thực hành điều trị tại nhà của phụ huynh với tỉ lệ điều trị thành công.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 346 trẻ hẹp bao quy đầu có triệu chứng, với 2 loại: loại I (hoàn toàn không tuột lên được), loại II (chỉ thấy được lổ tiểu), được phụ huynh dẫn đến khám tại phòng khám bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014. Dữ liệu được thu thập từ phụ huynh thông qua bảng câu hỏi về các yếu tố dân số xã hội, đặc điểm bao quy đầu, kiến thức về hẹp bao quy đầu và thực hành điều trị tại nhà. Phụ huynh được hướng dẫn sử dụng kem thoa betamethasone dipropionate 0,05% trên vòng hẹp 2 lần/ ngày tối đa 2 tháng và nong bao quy đầu mỗi ngày cho bé. Bé được theo dõi, tái khám lúc 1 tuần, 4 tuần và 8 tuần cho đến khi điều trị thành công.

Kết quả: 346 trẻ được khảo sát với độ tuổi trung bình là 20 tháng. Điều trị bảo tồn trong 4 tuần đạt tỉ lệ thành công là 75,72% và tiếp tục đủ 8 tuần thì đạt 95,38%. Kiến thức chung về hẹp bao quy đầu đúng chiếm 46,71%. Thực hành chung tại nhà đúng chiếm 94,8%. Mối liên hệ: bao quy đầu thuộc loại II, không vùi dương vật kèm theo, thực hiện nong nhẹ bao quy đầu, vệ sinh hàng ngày, tái khám đủ theo hẹn có tỉ lệ thành công cao hơn.

Kết luận: Điều trị bảo tồn là một lựa chọn thay thế tốt cho phẫu thuật trong điều trị hẹp bao quy đầu. Trong đó, thực hiện thoa thuốc đủ, nong vệ sinh bao quy đầu hàng ngày và tái khám đủ đóng vai trò quan trọng. Sự cải thiện của điều trị cần thời gian 1 - 2 tháng. Phụ huynh thực hành tại nhà theo hướng dẫn tốt nhưng kiến thức đúng về hẹp bao quy đầu còn thấp.

Từ khóa: Hẹp bao quy đầu, điều trị bảo tồn, steroid tại chỗ, nong bao quy đầu.

ABSTRACT :

TOPICAL STEROIDS AND PHYSIOTHERAPY FOR NONRETRACTILE PHIMOSIS IN INFANTS

Truong Quang Dinh, Ton Thi Anh Tu* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 69 - 75

Objectives: Todetermine the success rate of conservative treatment for phimosis in infants and the correlation between the population, social factors, characteristics of prepuce, parents’s knowleadge of phimosis and practice of guidelines for the treatment at home, and the success rate.

Methods: A study was conducted on 346 infants under 15 years old with clinical diagnosis of phimosis in type I (no foreskin retraction) and type II (exposure of the urethral meatus), taken to outpatient department of the Childrens Hospital 2 from November 2013 to April 2014. Data were collected from the parents by interviewer using a structured questionnaires on demographics, parentss knowleadge of phimosis and practice of guidelines for the treatment at home. The parents were instructed to apply 0.05% betamethasone dipropionate cream topically twice a day for a maximum of 8weeks, in association with correct hygiene of the penis. Follow-up consultations were scheduled at 1 week, 4 weeks and 8 weeks.

Results: Three hundred fourty-six boys were evaluated. The median age was 20 months. 75.72% of them had a retractile foreskin at the 4-week follow-up and 95.38% at the 8-week follow-up. The right general knowleadge was 46.71%. The right general pratice at home was 94.8%. Correlation: phimosis in type II, not buried penis, applied cream topically twice a day, careful retraction the foreskin with correct hygiene of the penis, had follow-up examination had the higher success rate.

Conclusions: Our study shows that topical steroids (0.05% betamethasone diprobionate) and physiotherapy represent a good alternative to surgery in case of phimosis. Besides, applied cream topically twice a day, careful retraction the foreskin with correct hygiene of the penis, had follow-up examination seem to play an important role in the success. The improvement may require 1 to 2 months of treatment. The practice of guidelines for the treatment at home of the parents was good, but their knowleadge wasnt good.

Key words: Phimosis, conservative treatment, topical steroid, phisiotherapy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF